Pliki do pobrania
Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego dla uczestników procesu budowlanego - nowa rzeczywistość dla urzędnika i inwestora. Korelacja przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Prawa Budowlanego
 
Miejsce szkolenia: Centrum konferencyjne, ul. Jordana 18, Katowice
Data szkolenia 25.05.2018 - 25.05.2018
Godziny szkolenia 9.30-14.30
Koszt szkolenia 450 PLN
Zgłoszenia
   

Adres szkolenia:   Centrum Konferencyjne ul. Jordana 18, KATOWICE

 

Szkolenie dedykowane jest:

Osobom chcącym zdobyć wiedzę ekspercką w ramach znowelizowanej ustawy Prawo Budowlane (od 01.01.2017) w korelacji ze znowelizowaną ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego (od 01.06.2017) w zakresie realizacji inwestycji budowlanych, a w szczególności do:

a/ inwestorów, inwestorów zastępczych,  generalnych wykonawców,

b/ developerów, TBS-ów, zarządców i właścicieli nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków,

c/ uczestników procesu budowanego - architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru,

d/ pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej (starostw, urzędów miast i gmin) oraz nadzoru budowlanego

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej znowelizowanej ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego obowiązującej od 01.06.2017 w korelacji z ustawą Prawo Budowlane w zakresie realizacji inwestycji budowlanych. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • posiadać gruntowną podstawę teoretyczną, która umożliwi im swobodne poruszanie się na gruncie w/w ustaw  przed organami administracji architektoniczno-budowlanej
 • posiadać wiedzę na temat możliwości odwoławczych od niesatysfakcjonującego ich rozstrzygnięcia organu
 • posiadać wiedzę na temat nadzwyczajnych środków zaskarżenia prawomocnej decyzji

Wykładowcy:

Dr Aleksandra Makarucha - Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa. Prawnik z doświadczeniem praktycznym, orzecznik organu wyższego stopnia administracji rządowej, praktyk w zakresie procedury administracyjnej oraz administracyjnego prawa materialnego (specustawa drogowa, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami), od 2009 trener z zakresu prawa administracyjnego, prawa budowlanego, specustawy drogowej (odszkodowania).
Do 2016 r. Zastępca Dyrektora w Wydziale Infrastruktury w Urzędzie Wojewódzkim gdzie m.in. prowadziła szkolenia dla podległych organów I instancji, reprezentowała wojewodę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Od 2009 r. prowadzi postępowania administracyjne w sprawach należących do właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Wykładowca postępowania administracyjnego na uczelniach wyższych.

mgr inż. Tomasz Radziewski – Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa w zakresie Prawa Budowlanego. W latach 2009–2018 zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył kierunek budownictwo w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych. Doświadczony szkoleniowiec, od lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Program szkolenia

1. ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD OGÓLNYCH – czy i kiedy będą mieć zastosowanie w procesie budowlanym?

 • zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate)
  • klucz do zastosowania: przedmiot postępowania administracyjnego
 • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania
  • czy na gruncie prawa budowlanego jest możliwe posiedzenie w trybie współdziałania?
 • zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i równego traktowania
 • zasada pewności prawa
 • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych (nakłanianie do ugody oraz mediacji)
 • zmiany dotyczące zasady dwuinstancyjności
  • co to oznacza dla nas wszystkich
 • definicja decyzji prawomocnej

 

2. ZMIANY DOTYCZĄCE BEZCZYNNOŚCI ORGANU I PRZEWLEKŁOŚCI POSTĘPOWANIA, INSTYTUCJA PONAGLENIA

 • terminy w prawie budowlanym (pozwolenie na budowę, zgłoszenie z projektem, zgłoszenie, zmiana sposobu użytkowania, pozwolenie na użytkowanie i inne przypadki)
 •  definicja bezczynności i przewlekłości
 • instytucja ponaglenia

o    wniesienie ponaglenia,

o    rozpoznanie ponaglenia,

o    pouczenie o możliwości wniesienia ponaglenia

 

3. WSKAZANIE NIESPEŁNIONYCH PRZESŁANEK DO WYDANIA DECYZJI ZGODNEJ Z ŻĄDANIEM STRONY  

 •    nowy art. 79a k.p.a. jako uzupełnienie art. 10 k.p.a. (ratio legis zmiany)

o    czy zawsze znajdzie zastosowanie w praktyce organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

 • zmobilizowanie organów administracji do wnikliwego badania merytorycznej treści żądań
 • obowiązek wskazania stronie przesłanek umożliwiających wydanie jej decyzji pozytywnej - teoria
 • obowiązek wskazania stronie przesłanek umożliwiających wydanie jej decyzji pozytywnej - praktyka

 

4. NAKAZ ROZSTRZYGANIA NIEDAJĄCYCH SIĘ USUNĄĆ WĄTPLIWOŚCI FAKTYCZNYCH NA KORZYŚĆ STRONY

 • postulat przyjaznej administracji
 • nowy art. 81a k.p.a. na kształt zasady in dubio pro reo
 • wyłączenie możliwości zastosowania nakazu rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony

 

5. ZMIANY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO


 • zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania
 • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej
 • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa
 • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
  • wymogi formalne

  • procedura wniesienia o rozpoznania sprzeciwu

  • rozstrzygnięcie sprzeciwu


6. ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE – DZIAŁ IVA I ICH ZASTOSOWANIE NA GRUNCIE PRAWA BUDOWLANEGO

 • definicja administracyjnej kary pieniężnej i zakres zastosowania nowego działu IV a
 •  zasada stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy naruszenia
 • dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej
 • siła wyższa jako przesłanka wyłączająca odpowiedzialność
 • warunki odstąpienia od nałożenia kary
 • terminy przedawnienia nałożenia kary i jej ściągalności
 • odsetki
 • udzielania ulg w wykonywaniu kary

 

Koszt szkolenia

450 PLN
+ zw VAT*

- zwolnienie z VAT przysługuje jeśli szkolenie finansowane jest  przynajmniej w 70% ze środków publicznych 

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie załączonego do Karty Zgłoszenia „Oświadczenia zwolnienia z VAT” (pobierz oświadczenie)

450 PLN
+23% VAT

- koszt dla pozostałych osób

 

Cena obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną,
 • materiały szkoleniowe,
 • ciepły lunch i serwis kawowy,
 • zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • konsultacje

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

 • mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Formularz zgłoszenia można przesłać:

Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją regulaminu uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowy regulamin uczestnictwa i rezygnacji ze szkolenia znajduje się menu „Regulamin”

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

   
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska