Pliki do pobrania
Specustawa Drogowa – KPA - korelacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, czyli procedura wydawania ZRID - praktyczne ujęcie tematu
 
Miejsce szkolenia: Hotel Iness*** ul. Wróblewskiego 19/23, ŁÓDŹ
Data szkolenia 29.11.2018 - 29.11.2018
Godziny szkolenia 10.00-15.00
Koszt szkolenia 450 PLN
Zgłoszenia
   

Adres szkolenia:   Hotel Iness*** ul. Wróblewskiego 19/23, ŁÓDŹ  

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przewidziane dla osób chcących zdobyć wiedzę z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji tzw. specustawy drogowej.


Grupę docelową mają stanowić uczestnicy o początkującym i średnim stopniu zaawansowania, ponieważ podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem ustawy ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich nowelizacji.


W trakcie szkolenia podjęta zostanie próba spojrzenia na specustawę zarówno pod kątem inwestora, jak i urzędnika – przy założeniu, że interesem wspólnym jest szybkie otrzymanie decyzji, a droga ku temu oparta jest na znajomości zarówno przepisów prawa materialnego (specustawy) jak i procedury administracyjnej.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, umożliwiający zaangażowanie uczestników w proces zdobywania wiedzy.

 

Przewidywanymi uczestnikami szkolenia będą: pracownicy organów administracji publicznej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej: pracownicy urzędów wojewódzkich, miast na prawach powiatu oraz starostw powiatowych, a także inwestorzy – właściwi zarządcy dróg, architekci, projektanci, inżynierowie biorący udział w procesie inwestycyjnym.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej specustawy drogowej w zakresie procedur związanych z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Wykładowca

Dr Aleksandra Makarucha

– Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa. Prawnik z doświadczeniem praktycznym, orzecznik organu wyższego stopnia administracji rządowej, orzecznik organu wyższego stopnia administracji samorządowej. Praktyk w zakresie procedury administracyjnej oraz administracyjnego prawa materialnego (specustawa drogowa, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami). Do 2016 r. Zastępca Dyrektora w Wydziale Infrastruktury w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim gdzie m.in. prowadziła szkolenia dla podległych organów I instancji, reprezentowała wojewodę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Trener z zakresu z postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, specustawy drogowej. Kierownik Zakładu Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Bankowej. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego

Program szkolenia

1. Zagadnienia wstępne

 • Specustawa – wprowadzenie. Początki specustawy, najważniejsze nowelizacje, czas obowiązywania.
 • Przedmiot regulacji. Zakres obowiązywania. Korelacja z ustawą o drogach publicznych.

2. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

 • Kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie ZRID.
 • Właściwość organu w sprawie wydania ZRID.
 • Co oznacza odesłanie do KPA.
 • Kompleksowość  ZRID.

3. Wniosek o ZRID

 • Konieczne opinie (w tym wymagania dotyczące wniosku o wydanie opinii).
 • Przejęcie nieruchomości.
 • Ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości.

4. Proces administracyjny

 • Wszczęcie postępowania (droga administracyjna; właściwość, zasady ogólne, terminy, doręczenia, pełnomocnik).
 • Udostępnianie akt.
 • Dowody.
 • Przeszkody procesowe.

5. Decyzja ZRID

 • Korelacja art. 11f z art. 107 kpa.
 • Przekazywanie właściwym zarządcom.
 • Odwołanie od decyzji.
 • Kara za niewydanie decyzji.
 • Zmiana ZRID.

6. Nabywanie nieruchomości pod drogi

 • Zatwierdzenie projektu, wydanie decyzji ZRID. Skutki i konsekwencje prawno-techniczne.
 • Nabycie nieruchomości.
 • Rygor natychmiastowej wykonalności (dziennik budowy przy rygorze).
 • Wygaszenie trwałego zarządu.
 • Trwały zarząd z mocy prawa.

 

ćwiczenia praktyczne:

- omówienie przykładowego wniosku o wydanie ZRID

- przykładowej decyzji ZRID

- pełnomocnik (jak wygląda prawidłowe pełnomocnictwo, czy musi być opłacone, co oznacza substytucja)

- liczymy terminy.

Koszt szkolenia

450 PLN

+ zw VAT*

- dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie załączonego do Karty Zgłoszenia „Oświadczenia” (pobierz oświadczenie)


450 PLN

+ 23% VAT


- dla pozostałych osób

 

Cena obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • materiały szkoleniowe,
 • ciepły lunch i serwis kawowy,
 • zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu,
 • indywidualne konsultacje bezpośrednio po szkoleniu

 

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

 • mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Formularz zgłoszenia można przesłać:

 

Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją regulaminu uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowy regulamin uczestnictwa i rezygnacji ze szkolenia znajduje się menu „Regulamin”

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

   
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska