Pliki do pobrania
Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - nowelizacja rozporządzenia obowiązująca od 01.01.2018
 
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne KOCHTEX, ul. Towarowa 9, POZNAŃ
Data szkolenia 09.11.2018 - 09.11.2018
Godziny szkolenia 10.00-15.00
Koszt szkolenia 450 PLN
Zgłoszenia
   

Adres szkolenia:   Centrum Konferencyjne KOCHTEX, Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, POZNAŃ

 

Wstęp

Od dnia 01.01.2018 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Celem nowelizacji jest wprowadzenie zmian, które będą odpowiadały aktualnym technologiom występującym w budownictwie, jak również przyspieszą i ułatwią proces realizacji inwestycji, będąc jednocześnie przejrzyste i zrozumiałe dla odbiorcy.

Nowelizacja rozporządzenia objęła swym zakresem zmiany w działach:

 • Przepisy ogólne,
 • Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej,
 • Budynki i pomieszczenia,
 • Wyposażenie techniczne budynków,
 • Bezpieczeństwo pożarowe,
 • Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
 • oraz aktualizację norm zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • a/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
 • b/ inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
 • c/ deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • d/ służb prowadzących kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych,
 • e/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
 • f/ nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
 • g/ właścicieli lub zarządców nieruchomości

Celem szkolenia jest:

Usystematyzowanie wiedzy oraz kompleksowe zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami legislacyjnymi wynikającymi z dostosowywania przepisów dotyczących Warunków Technicznych Budynków i ich usytuowania do norm europejskich, które zaczęły obowiązywać od 01.01.2018 r.

Wykładowca

Dr inż. Jerzy Dylewski - Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przez 25 lat pracownik naukowo–dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno–budowlanej. Rzeczoznawca budowlany z listy GINB, wykładowca na szkoleniach z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie. Aktualnie jest głównym specjalistą od spraw zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Pełni nadzory inwestorskie, a także prowadzi, własną firmę projektowo-ekspercką. Jest autorem lub współautorem ok. 500 projektów, ekspertyz i opinii technicznych. Posiada zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – znaczenie przepisów techniczno–budowlanych wydawanych do ustawy prawo budowlane i historia ich formułowania, krótka historia ostatnich zmian nowelizacyjnych rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 roku.


2. Zakres obowiązywania rozporządzenia i możliwości dokonywania odstępstw od jego wymagań.


3. Podstawowe określenia rozporządzenia jako uzupełnienie katalogu definicji ustawy Prawo budowlane i konsekwencje braku ich dokładnego sprecyzowania. Nowe definicje wprowadzone od 1 stycznia 2018 roku


4. Aktualne, zmienione zasady lokalizowania budynków na działkach budowlanych – wymogi odległościowe, oświetlenia naturalnego i nasłonecznienia, nowe możliwości budowy budynku w tzw. ostrej granicy


5. Elementy zagospodarowania działek budowlanych, nowe regulacje dotyczące parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych (wymiary miejsc postojowych, odległości, drogi dojazdowe)


6. Minimalne warunki wyposażenia instalacyjnego budynków


7. Wymogi dla wejść, klatek schodowych i pochylni budynków i garaży


8. Zmienione wymogi w zakresie parametrów mieszkań, pomieszczeń mieszkalnych, pomocniczych, aneksów kuchennych, pomieszczeń higieniczno –sanitarnych i ich wyposażenia. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze


9. Zmodyfikowane warunki techniczne dla wolnostojących i wbudowanych garaży


10. Wydzielanie pomieszczeń do karmienia i przewijania dzieci w wybranych budynkach


11.
Podstawowe instalacje wewnętrzne budynków – przegląd ogólny obowiązujących wymogów


12. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji – problem stosowania Polskich Norm w zakresie projektowania konstrukcji. Korekta wykazu Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu


13. Wybrane elementy bezpieczeństwa pożarowego


14. Bezpieczeństwo użytkowania jako jedno z wymagań podstawowych


15. Wymogi w zakresie higieny, zdrowia, ochrony środowiska jako dopełnienie warunków podstawowych z ustawy Prawo budowlane


16. Racjonalizacja zużycia energii, zasady wg nowelizacji wprowadzonej 1 stycznia 2014 roku i ich zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku


17. Przepisy przejściowe


18. Dyskusja i podsumowanie

Koszt szkolenia

450 PLN
+ zw VAT*

- dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie załączonego do Karty Zgłoszenia „Oświadczenia” (pobierz oświadczenie zwolnienia z VAT)

 

450 PLN

+ 23% VAT

 

- cena dla pozostałych osób


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • serwis kawowy, ciepły lunch
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu,
 • konsultacje

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

 • mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Formularz zgłoszenia można przesłać:

Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją Regulaminu uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowy regulamin uczestnictwa i rezygnacji ze szkolenia znajduje się menu „Regulamin”

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

   
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska