Pliki do pobrania
Specustawa Drogowa – KPA - korelacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, czyli procedura wydawania ZRID - praktyczne ujęcie tematu
 
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Businessroom, ul. Grójecka 1/3, WARSZAWA
Data szkolenia 14.12.2018 - 14.12.2018
Godziny szkolenia 10.00-15.00
Koszt szkolenia 480 PLN
Zgłoszenia
   

Adres szkolenia:   Centrum Konferencyjne BUSINESSROOM,

ul. Grójecka 1/3, WARSZAWA

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przewidziane dla osób chcących zdobyć wiedzę z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji tzw. specustawy drogowej.

Grupę docelową mają stanowić uczestnicy o początkującym i średnim stopniu zaawansowania, ponieważ podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem ustawy ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich nowelizacji.


W trakcie szkolenia podjęta zostanie próba spojrzenia na specustawę zarówno pod kątem inwestora, jak i urzędnika – przy założeniu, że interesem wspólnym jest szybkie otrzymanie decyzji, a droga ku temu oparta jest na znajomości zarówno przepisów prawa materialnego (specustawy) jak i procedury administracyjnej.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, umożliwiający zaangażowanie uczestników w proces zdobywania wiedzy.

 

Przewidywanymi uczestnikami szkolenia będą: pracownicy organów administracji publicznej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej: pracownicy urzędów wojewódzkich, miast na prawach powiatu oraz starostw powiatowych, a także inwestorzy – właściwi zarządcy dróg, architekci, projektanci, inżynierowie biorący udział w procesie inwestycyjnym.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej specustawy drogowej oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w zakresie procedur związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych ustalających odszkodowanie z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne.

 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać gruntowną podstawę teoretyczną, która umożliwi im swobodne poruszanie się na gruncie ww. ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem procesu wydawania decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne.

Wykładowca

Dr Aleksandra Makarucha

– Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa. Prawnik z doświadczeniem praktycznym, orzecznik organu wyższego stopnia administracji rządowej, orzecznik organu wyższego stopnia administracji samorządowej. Praktyk w zakresie procedury administracyjnej oraz administracyjnego prawa materialnego (specustawa drogowa, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami). Do 2016 r. Zastępca Dyrektora w Wydziale Infrastruktury w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim gdzie m.in. prowadziła szkolenia dla podległych organów I instancji, reprezentowała wojewodę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Trener z zakresu z postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, specustawy drogowej. Kierownik Zakładu Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Bankowej. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.  

Program szkolenia

1. Zagadnienia wstępne

 • Specustawa – wprowadzenie. Początki specustawy, najważniejsze nowelizacje, czas obowiązywania.
 • Przedmiot regulacji. Zakres obowiązywania. Korelacja z ustawą o drogach publicznych.

2. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

 • Kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie ZRID.
 • Właściwość organu w sprawie wydania ZRID.
 • Co oznacza odesłanie do KPA.
 • Kompleksowość  ZRID.

3. Wniosek o ZRID

 • Konieczne opinie (w tym wymagania dotyczące wniosku o wydanie opinii).
 • Przejęcie nieruchomości.
 • Ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości.

4. Proces administracyjny

 • Wszczęcie postępowania (droga administracyjna; właściwość, zasady ogólne, terminy, doręczenia, pełnomocnik).
 • Udostępnianie akt.
 • Dowody.
 • Przeszkody procesowe.

5. Decyzja ZRID

 • Korelacja art. 11f z art. 107 kpa.
 • Przekazywanie właściwym zarządcom.
 • Odwołanie od decyzji.
 • Kara za niewydanie decyzji.
 • Zmiana ZRID.

6. Nabywanie nieruchomości pod drogi

 • Zatwierdzenie projektu, wydanie decyzji ZRID. Skutki i konsekwencje prawno-techniczne.
 • Nabycie nieruchomości.
 • Rygor natychmiastowej wykonalności (dziennik budowy przy rygorze).
 • Wygaszenie trwałego zarządu.
 • Trwały zarząd z mocy prawa.

 

ćwiczenia praktyczne:

- omówienie przykładowego wniosku o wydanie ZRID

- przykładowej decyzji ZRID

- pełnomocnik (jak wygląda prawidłowe pełnomocnictwo, czy musi być opłacone, co oznacza substytucja)

- liczymy terminy.

 

Koszt szkolenia

480 PLN
+ zw VAT*

- zwolnienie z VAT przysługuje jeśli szkolenie finansowane jest  przynajmniej w 70% ze środków publicznych 

*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie załączonego do Karty Zgłoszenia „Oświadczenia zwolnienia z VAT” (pobierz oświadczenie)

480 PLN
+23% VAT

- koszt dla pozostałych osób

 

Cena obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną,
 • materiały szkoleniowe,
 • ciepły lunch i serwis kawowy,
 • zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • konsultacje

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

 • mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Formularz zgłoszenia można przesłać:

Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją regulaminu uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowy regulamin uczestnictwa i rezygnacji ze szkolenia znajduje się menu „Regulamin”

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

   
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska