Pliki do pobrania
Wyroby budowlane 2018 i 2019 – analiza regulacji, wprowadzanie do obrotu, importowanie, sprzedaż, stosowanie, nadzór nad rynkiem
 
Miejsce szkolenia: KIELCE
Data szkolenia 24.10.2018 - 24.10.2018
Godziny szkolenia 10.00-15.00
Koszt szkolenia 450 PLN
Zgłoszenia
   

 

 

Adres szkolenia:   KIELCE

 

WSTĘP

Problemy związane z rygorami prawnymi dotyczącymi wyrobów budowlanych są bardzo różnorodne. Jest to spowodowane nie tylko różnorodnością ww. produktów ale też innym punktem widzenia producentów lub importerów a innym stosującym te wyroby. Na powyższe nakładają się działania organów kontrolujących rynek  w postaci badań próbek, prowadzenia postępowań kontrolnych i administracyjnych oraz wymierzania kar.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu jak najszerszą analizę regulacji dotyczących wyrobów budowlanych z punktu widzenia zarówno wprowadzających/udostępniających jak i stosujących je.

W trakcie szkolenia są omawiane konkretne przypadki problematyczne, wraz z podaniem przykładowych rozwiązań w zakresie wystawiania deklaracji i informacji towarzyszącej (wprowadzanie do obrotu pod brandem, rygory podwójnego oznakowanie CE i B, wyroby oferowane jednocześnie jako zastaw jak i oddzielnie, podzlecanie produkcji,  wyroby jednostkowego zastosowania, wyroby wytworzone na placu budowy).

Przedstawione też są przykłady błędnych dokumentów.

 

Szkolenie obejmuje też zmiany wprowadzone na mocy Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.  

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o prezentację multimedialną, aktywny wykład, dyskusję oraz studia przypadku. W trakcie szkolenia będą analizowane i wyjaśniane problemy zgłaszane przez uczestników. 

   

Szkolenie skierowane jest do:

 • Producentów wyrobów budowlanych
 • Importerów i dystrybutorów materiałów budowlanych
 • Osób zajmujących się wprowadzaniem wyrobów budowlanych do obrotu, nadzorem i kontrolą
 • Inspektorów nadzoru budowlanego i inwestorskiego, kierowników budowy i robót budowlanych
 • Przedsiębiorstw budowlanych realizujących inwestycje w generalnym wykonawstwie,
 • Developerów, spółdzielni mieszkaniowych budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • Pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za realizację inwestycji budowlanych
 • Osób przygotowujących oferty przetargowe w zakresie wyrobów budowlanych
 • Wszystkich osób zainteresowanych tematyką wyrobów budowlanych i ich wprowadzaniem do obrotu

Wykładowca

Grzegorz Skórka - ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa w zakresie przepisów prawa w tematyce wyrobów budowlanych. W latach 2009-2015 Naczelnik Wydziału Wyrobów Budowlanych Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Obecnie Dyrektor Wydziału Kontroli w Urzędzie Wojewódzkim. Doświadczony wykładowca specjalizujący się od lat w tematyce związanej z rynkiem wyrobów budowlanych.
  

Program szkolenia:

1. Podstawy Unijnego systemu wprowadzania wyrobów do obrotu

 • dyrektywy i rozporządzenia Unii,
 • prawo krajowe,
 • specyfikacje techniczne.

2. Metody ustalenia czy mamy do czynienia z wyrobem budowlanym

3. Wyroby zharmonizowane

 • ocena zgodności z specyfikacją techniczną,
 • wystawienie deklaracji właściwości użytkowych,
 • oznakowanie znakiem CE, informacja towarzyszącą, zawartość instrukcji.

4. Wyroby niezharmonizowane

 • ocena zgodności z specyfikacją techniczną,
 • wystawienie  krajowej deklaracji właściwości użytkowych,
 • oznakowanie znakiem budowlanym, informacja towarzyszącą, zawartość instrukcji,
 • wprowadzanie do obrotu wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym   do obrotu w innych krajach UE.

5. Niestandardowe metody wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu

 • wyroby jednostkowego zastosowania,
 • wyroby wytwarzane na placu budowy,
 • wyroby wytwarzane na potrzeby renowacji zabytków,
 • zestawy wyrobów

6.   Dopuszczenie wyrobów do zabudowania w obiekty budowlane

 • wyroby oznakowane znakiem CE,
 • wyroby oznakowane znakiem budowlanym,
 • inne rodzaje wyrobów dopuszczone do zastosowania w budownictwie (wyroby jednostkowego zastosowania, wyroby wytwarzane na budowie, wyroby legalnie wprowadzone do obrotu w innych krajach UE),
 • wyroby budowlane podlegające różnym dyrektywom i rozporządzeniom (kable, energetyczne, kotły, bateryjne czujniki czadu),
 • wyroby budowlane a Prawo zamówień publicznych ( art. 29 – 31 pzp).

7.  Kontrola wyrobów budowlanych

 • plan kontroli wyrobów budowlanych na rok 2018,
 • wyniki kontroli wyrobów budowlanych z lat 2016 – 2017,
 • procedura kontroli (prawa i obowiązki kontrolowanego),
 • pobieranie próbek wyrobów budowlanych przez organy nadzoru budowlanego,
 • postanowienia i decyzje w zakresie wyrobów budowlanych,
 • publiczne rejestry dotyczące wyrobów budowlanych   

Koszt szkolenia

450 PLN + 23% VAT*

 


*Możliwe zwolnienie z VAT-u
dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych. W tym celu należy wypełnić i przesłać  załączone do Karty Zgłoszenia „Oświadczenie” (pobierz oświadczenie zwolnienia z VAT)


Cena obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • materiały szkoleniowe,
 • ciepły lunch i serwis kawowy,
 • zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • indywidualne konsultacje po szkoleniu

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

 • mBank 85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Formularz zgłoszenia można przesłać:

Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją regulaminu uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowy regulamin uczestnictwa i rezygnacji ze szkolenia znajduje się menu „Regulamin”

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

 

Oferujemy usługi w zakresie:

 • Analizy czy dany wyrób jest wyrobem budowlanym i czy podlega oznakowaniu znakiem CE czy też znakiem budowlanym.
 • Analiza oznakowania, informacji towarzyszącej, deklaracji właściwości użytkowych w zakresie spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa krajowego jak i unijnego.
 • Analiza dokumentów dopuszczających do zabudowania wyrobu w obiekt budowlany.
 • Pomoc przy sporządzaniu informacji towarzyszącej oznakowaniu CE lub znakiem budowlanym jak i deklaracji właściwości użytkowych.
 • Pomoc dla importerów wyrobów budowlanych legalnie wprowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji chcących w oparciu o zasadę wzajemnego uznawania wprowadzić do obrotu przedmiotowe wyroby na rynek Polski
 • Opracowanie Zakładowej Kontroli Produkcji wraz z pełną dokumentacją
 • Szkolenia pracowników na Pełnomocników i Auditorów Zakładowej Kontroli Produkcji

Koszt w/w usług ustalany jest indywidualnie w zależności od ilości i rodzajów wyrobów.

 

   
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska