Pliki do pobrania
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w procesie budowlanym - obowiązki i uprawnienia w świetle prawa budowlanego i przepisów wykonawczych - TERMIN GWARANTOWANY !!!
 
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne ul. Jordana 18, KATOWICE
Data szkolenia 29.10.2018 - 29.10.2018
Godziny szkolenia 09.30-14.30
Koszt szkolenia 380 PLN
Zgłoszenia
   

Adres szkolenia: Centrum Konferencyjne ul. Jordana 18, KATOWICE

 

 

  

 

Szkolenie skierowane jest do:

 

a/ inwestorów i wykonawców

b/osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  (kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru budowlanego i inwestorskiego, projektant)

c/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego

d/ nadzoru administracyjno-budowlanego (starostw, urzędów miast i gmin)

e/ nadzoru budowlanego (wojewódzkiego i powiatowego)

 

Wykładowca

 

Dr inż. Jerzy Dylewski - Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przez 25 lat pracownik naukowo–dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno–budowlanej. Rzeczoznawca budowlany z listy GINB, wykładowca na szkoleniach z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie. Główny specjalista od spraw zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Pełni nadzory inwestorskie, a także prowadzi, własną firmę projektowo-ekspercką. Jest autorem lub współautorem ok. 500 projektów, ekspertyz i opinii technicznych. Posiada zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

 

Program szkolenia

 

 

1. Wprowadzenie – przepisy prawne regulujące problematykę nadzoru  inwestorskiego

2. Rodzaje obiektów i robót, przy których ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obligatoryjne

3. Wymagania formalne warunkujące możliwość wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

4. Powiązanie umowne pomiędzy inwestorem, a inspektorem nadzoru inwestorskiego

5. Rozpoczęcie i zakończenie wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

6. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikające z ustawy Prawo budowlane

 • kontrola zgodności realizacji robót z projektem, przepisami i wiedzą techniczną,
 • współpraca z nadzorem autorskim,
 • kontrola jakości robót (Polskie Normy, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instrukcje systemowe)
 • system dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów, w tym wyrobów  budowlanych,
 • odbiory robót,
 • obmiary robót w zależności od rodzaju wynagrodzenia w umowie o roboty
 • budowlane,
 • rozliczenia finansowe robót

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego, a umowa o roboty budowlane

8. Możliwości rozszerzenia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, koordynator, inżynier kontraktu, inwestor zastępczy

 

9. Prawa inspektora nadzoru inwestorskiego

 

10. Nadzór inwestorski nad obiektami wpisanymi do rejestru zabytków

 

11. Odpowiedzialność karna, zawodowa, dyscyplinarna, cywilna i służbowa inspektora nadzoru inwestorskiego

 

12. Umowa o nadzór inwestorski – zasady ustalania wynagrodzenia

 

Koszt szkolenia

 

380 PLN

+ zw VAT*

- zwolnienie z VAT przysługuje jeśli szkolenie finansowane jest  przynajmniej w 70% ze środków publicznych
*Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie załączonego do Karty Zgłoszenia „Oświadczenia” (pobierz oświadczenie zwolnienia z VAT)

 

 

380 PLN

+ 23% VAT

- koszt dla pozostałych osób

 


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • ciepły lunch
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu,
 • konsultacje

 

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

 • mBank  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

 

Warunki uczestnictwa

 

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Formularz zgłoszenia można przesłać:

 

Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją regulaminu uczestnictwa w szkoleniu.

 

Szczegółowy regulamin uczestnictwa i rezygnacji ze szkolenia znajduje się menu „Regulamin”

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

   
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska