Pliki do pobrania
Wyroby budowlane w prawie unijnym i polskim - wprowadzanie do obrotu i dopuszczenie ich do zabudowania w obiekty budowlane, kontrola rynku
 
Miejsce szkolenia: Hotel Sympozjum, ul. Kobierzyńskiego 47, KRAKÓW
Data szkolenia 12.04.2018 - 12.04.2018
Godziny szkolenia 10.00-15.00
Koszt szkolenia 490 PLN
Zgłoszenia
   
   

Adres szkolenia:  Hotel Sympozjum**** ul. Kobierzyńskiego 47, KRAKÓW

 

Nowości w przepisach

Wraz z wejściem w życie od 1 stycznia 2017 r. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym zakończył się proces zmian w rygorach dopuszczenia zapoczątkowanych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie z procedurami wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz ich zastosowania w obiektach budowlanych. 

W ramach szkolenia zostaną omówione tematy, które wywołują wątpliwości pośród producentów, importerów, dystrybutorów wyrobów budowlanych oraz uczestników procesu budowlanego takich jak:

  • deklarowanie właściwości użytkowych – ile właściwości trzeba podać, kiedy można deklarować npd,
  • stosowanie procedur uproszczonych – deklarowanie właściwości użytkowych bez badań na podstawie rozporządzeń delegowanych Komisji lub na podstawie badań innych producentów,
  • wprowadzanie wyrobu budowlanego od obrotu pod innym znakiem towarowym, produkcja na zlecenie innego producenta lub sieci handlowych,
  • dokumentacja jaką mogą żądać kierownicy budów lub inspektorzy nadzoru inwestorskiego.   

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o prezentację multimedialną, aktywny wykład, dyskusję oraz studia przypadku. W trakcie szkolenia będą analizowane i wyjaśniane problemy zgłaszane przez uczestników.   

 

Szkolenie skierowane jest do:

  • Producentów wyrobów budowlanych
  • Importerów i dystrybutorów materiałów budowlanych
  • Osób zajmujących się wprowadzaniem wyrobów budowlanych do obrotu, nadzorem i kontrolą
  • Inspektorów nadzoru budowlanego i inwestorskiego, kierowników budowy i robót budowlanych
  • Przedsiębiorstw budowlanych realizujących inwestycje w generalnym wykonawstwie,
  • Developerów, spółdzielni mieszkaniowych budujących na sprzedaż domy i mieszkania
  • Pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za realizację inwestycji budowlanych
  • Osób przygotowujących oferty przetargowe w zakresie wyrobów budowlanych
  • Wszystkich osób zainteresowanych tematyką wyrobów budowlanych i ich wprowadzaniem do obrotu

Wykładowca

Grzegorz Skórka - ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa w zakresie przepisów prawa w tematyce wyrobów budowlanych. Wieloletni Naczelnik Wydziału Wyrobów Budowlanych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Doświadczony wykładowca specjalizujący się od lat w tematyce związanej z rynkiem wyrobów budowlanych.

Program szkolenia:

1. Podstawowe definicje (wprowadzenie do obrotu, wyrób budowlany, producent, itp.)

2. Akty prawne dotyczące wyrobów budowlanych

3. Specyfikacje techniczne – ( zakres specyfikacji, od kiedy do kiedy można stosować normę zharmonizowaną, kiedy jej stosowanie jest przymusowe)

  • Normy zharmonizowane,
  • europejska ocena techniczna,
  • polskie normy,
  • krajowa ocena techniczna,
  • indywidualna dokumentacja ( wyroby jednostkowego zastosowania).

4. Ocena zgodności z specyfikacją techniczną.    

  • Systemy weryfikacji stałości właściwości użytkowych,    
  • wyroby budowlane podlegające różnym dyrektywom i rozporządzeniom (kable, energetyczne, kotły, bateryjne czujniki czadu),
  • badania wyrobów budowlanych (jakie cechy muszą być badane, które nie, korzystanie z badań innych producentów, uznawalność badań laboratorium wewnętrznego producenta).

5. Zakładowa  kontrola produkcji

  • co powinna zawierać zkp,
  • jakie zakresy zkp wymagają udokumentowania,
  • identyfikowalność wyrobu,
  • etapy kontroli i badań,
  • wyrób niezgodny, reklamacje, procedury korygujące.

6. Deklaracja właściwości użytkowych/ krajowa deklaracja właściwości użytkowych/ oświadczenie z art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych/specjalna dokumentacja techniczna

  • rygory prawne wystawiania ww. dokumentów,
  • wzory i wymagana prawem treść,
  • deklarowanie właściwości użytkowych – ile właściwości trzeba podać, kiedy można deklarować npd,
  • określanie wymaganych właściwości użytkowych w kdwu w przypadku braku wyraźnych wskazań w aprobacie technicznej,
  • właściwości użytkowe wymagane przez przepisy techniczne krajów UE,
  • dostarczanie przedmiotowych dokumentów konsumentom.

7. Oznakowanie wyrobów budowlanych

  • Rygory oznakowania znakiem CE i B,
  • informacja towarzysząca,
  • instrukcje obsługi i inne dokumenty.

8. Wprowadzanie do obrotu w innych krajach UE wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym oraz udostępnianie na rynku polskim wyrobów budowlanych oznakowanych według systemów krajowych innych państw członkowskich UE

9. Kontrola wyrobów budowlanych:

  • przepisy wspólne,
  • kontrola u producenta/ importera,
  • kontrola u dystrybutora,
  • kontrola na placu budowy.
  • pobieranie próbek.

10. Sankcje.

  • Decyzje i postanowienia,
  • sankcje administracyjnoprawne,
  • publiczne rejestry wyrobów budowlanych nie spełniających wymogów

Koszt szkolenia

450 PLN + 23% VAT*  

*Możliwe zwolnienie z VAT-u
dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych. W tym celu należy wypełnić i przesłać  załączone do Karty Zgłoszenia „Oświadczenie” (pobierz oświadczenie zwolnienia z VAT)

Cena obejmuje:
  • wykłady i prezentację multimedialną,
  • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
  • materiały szkoleniowe,
  • ciepły lunch i serwis kawowy,
  • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
  • indywidualne konsultacje po szkoleniu

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

  • mBank 85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia. Formularz zgłoszenia można przesłać:

  • faksem 32 253 97 93
  • on-line poprzez formularz znajdujący się na górze strony

Przesłanie "Karty zgłoszenia" traktowane jest  jako zobowiązanie do zapłaty oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją regulaminu uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowy regulamin uczestnictwa i rezygnacji ze szkolenia znajduje się menu „Regulamin”

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 
Oferujemy usługi w zakresie:
  • Analizy czy dany wyrób jest wyrobem budowlanym i czy podlega oznakowaniu znakiem CE czy też znakiem budowlanym.
  • Analiza oznakowania, informacji towarzyszącej, deklaracji właściwości użytkowych w zakresie spełniania wymogów stawianych przez przepisy prawa krajowego jak i unijnego.
  • Analiza dokumentów dopuszczających do zabudowania wyrobu w obiekt budowlany.
  • Pomoc przy sporządzaniu informacji towarzyszącej oznakowaniu CE lub znakiem budowlanym jak i deklaracji właściwości użytkowych.
  • Pomoc dla importerów wyrobów budowlanych legalnie wprowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji chcących w oparciu o zasadę wzajemnego uznawania wprowadzić do obrotu przedmiotowe wyroby na rynek Polski
  • Opracowanie Zakładowej Kontroli Produkcji wraz z pełną dokumentacją
  • Szkolenia pracowników na Pełnomocników i Auditorów Zakładowej Kontroli Produkcji

Koszt w/w usług ustalany jest indywidualnie. W tym celu prosimy o kontakt: szkolenia@projex.com.pl

   
Drukuj szczegóły szkolenia