• MIĘDZYNARODOWE PROCEDURY REALIZACJI INWESTYCJI WG FIDIC I BANKU ŚWIATOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 
 

CZAS SZKOLENIA:

  • Szkolenie dwudniowe - razem 14 godzin

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

  • Osób zajmujących się dokumentami ofertowymi według procedur FIDIC i Banku Światowego, z uwzględnieniem wymagań stawianych przez Ustawę prawo zamówień publicznych (kosztorysantów, biur projektowych, inżynierów konsultantów i doradców, inżynierów powołanych do realizacji inwestycji, pracowników administracji państwowej i samorządowej wykorzystujących fundusze pomocowe, wykonawców robót, inwestorów,...).

CELEM SZKOLENIA JEST:

  • Przygotowanie uczestników do sporządzania i korzystania z dokumentacji ofertowej (przetargowej) w kontraktach realizowanych wg procedur FIDIC i Banku Światowego z uwzględnieniem wymagań stawianych przez Ustawę prawo zamówień publicznych, oraz sporządzania kalkulacji kosztów na podstawie dokumentacji ofertowej (specyfikacje techniczne + rysunki + przedmiar) i wypełniania tzw. przedmiaru robót (cena kontraktowa) w oparciu o program RODOS do kosztorysowania robót.

WYKŁADOWCA:

  • Niezależny Inżynier Konsultant SIDiR (FIDIC), uczestniczył w realizacji inwestycji budownictwa ogólnego i przemysłowego według procedur FIDIC, ekspert finansowy w ocenach opłacalności inwestowania, profesjonalnie zarządzający projektami, członek International Project Management Association. Wykłada procedury FIDIC na seminariach i szkoleniach, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji finansowanych przez banki komercyjne i Bank Światowy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

- FIDIC - Międzynarodowa Organizacja (Niezależnych) Inżynierów Konsultantów

- Ogólne zasady realizacji przedsięwzięć według procedur FIDIC

- Wydawnictwa i publikacje FIDIC

- Strony kontraktu: Zamawiający i Wykonawca

- Rola Inżyniera w realizacji przedsięwzięć

- Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy w realizacji przedsięwzięcia

- Współpraca i zespołowe działanie Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu

2. WARUNKI KONTRAKTU NA BUDOWĘ (wyd. 1999)

- Warunki ogólne

- Wskazówki do przygotowania warunków szczególnych

3. USTAWA Prawo zamówień publicznych w nawiązaniu do procedur FIDIC i sporządzania Dokumentacji Przetargowej (Ofertowej) oraz przepisy związane.

4. WARUNKI KONTRAKTU NA URZĄDZENIA I BUDOWĘ Z PROJEKTOWANIEM (wyd. 1999)

5. WARUNKI KONTRAKTU NA REALIZACJĘ EPC/POD KLUCZ (wyd. 1999)

6. PRZYKŁADY DOKUMENTÓW I WARUNKÓW KONTRAKTU WEDŁUG PROCEDUR FIDIC I BANKU ŚWIATOWEGO

- Rozjemstwo w sporach

- Akt umowy

- Poręczenia i gwarancje

- Ubezpieczenia

- Ryzyko Zamawiającego

- Rozłożenie ryzyka

- Świadectwa płatności

- Rozliczenia robót - dokumenty rozliczeniowe

- Itp.

7. PROCEDURA DLA PREKWALIFIKACJI OFERENTÓW

- Zasady sporządzania dokumentacji prekwalifikacji

- Zaproszenie Wykonawców do prekwalifikacji

- Wydanie i składanie dokumentów prekwalifikacyjnych

- Analiza danych prekwalifikacyjnych oraz wybór i zawiadomienie o liście wybranych oferentów

- Standardowy formularz prekwalifikacji

8. PROCEDURA PRZETARGOWA

- Zasady sporządzania dokumentacji ofertowej (przetargowej)

- Instrukcja dla Oferentów i Dane przetargowe, oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia według Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Warunki kontraktu

- Specyfikacje Techniczne

- Oferta Wykonawcy i Załącznik do Oferty

- Przedmiar robót

- Rysunki

- Ocena ofert

- Przyznanie kontraktu (list akceptujący)

9. ROLA INŻYNIERA KONSULTANTA W PRZEDSIĘWZIĘCIU

- Metody realizacji przedsięwzięcia

- Udział Inżyniera Konsultanta na różnych etapach realizacji przedsięwzięcia - zakres usług

- Omówienie różnych zasad współpracy i wykorzystania Inżyniera Konsultanta

- Wybór według zdolności

- Przewodnik po Białej Książce

- Dokumenty umów o doradztwie

- Wzór umowy o usługach Klient/Konsultant oraz Inżynier/Zamawiający

10. OGÓLNE ZASADY WYCENY PRZEDMIARU ROBÓT W DOKUMENTACJI OFERTOWEJ (PRZETARGOWEJ)

Wykorzystanie programu komputerowego RODOS

- Przykład określenia ceny kontraktowej w oparciu o tzw. przedmiar robót w dokumentacji ofertowej

11. HARMONOGRAMY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

- Microsoft Project z polską nakładką

- Przykłady harmonogramów

- Wykorzystanie harmonogramów w realizacji przedsięwzięć

- Możliwości oceny opóźnień i nowych terminów zakończenia przedsięwzięcia

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska