• ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE
 

CEL SZKOLENIA:

 • Zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim umiejętności praktycznych przygotowania postępowań dotyczących udzielania zamówień na roboty budowlane. Poprzez przekazywanie specjalistycznej wiedzy na temat zamówień publicznych przygotowanie do samodzielnej i kompleksowej obsługi postępowań na roboty budowlane. Zdobycie sprawności w ocenie przeprowadzonych   postępowań o zamówienie publiczne oraz zrealizowanych umów o roboty budowlane.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

 • Osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się wydawaniem lub pozyskiwaniem pieniędzy publicznych na roboty budowlane.
 • Polecamy je wszystkim,którzy są odpowiedzialni są za politykę wydawania pieniędzy, podpisującym dokumenty przetargowe, piszącym specyfikacje i przygotowującym wszelkie dokumenty przetargowe, uczestniczącym w pracach komisji przetargowych.
 • Na seminarium zapraszamy osoby, które będą zarządzały projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, programu Norweskiego, Banku Światowego i innych im podobnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień I (6 godz. dydaktycznych)

1. Zasady ogólne opisu przedmiotu zamówienia ( OPZ).

2. Aspekty techniczne i jakościowe

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV

4. OPZ dla robót budowlanych wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę:

- Dokumentacja projektowa - zakres dokumentacji projektowej, przedmiar robót w opracowaniu kosztorysu inwestorskiego, przedmiar robót jako element opisu przedmiotu zamówienia i podstawa kalkulacji cen przez wykonawców robót

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) - rodzaje specyfikacji i ich systematyka, zawartość specyfikacji, przykładowe zestawienie specyfikacji, zasady opracowania specyfikacji

5. OPZ dla robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę. (Plany, rysunki, przedmiar)

6. OPZ dla robót budowlanych ze względu na metodę rozliczenia. (obmiar lub ryczałt)

7. Program funkcjonalno-użytkowy - Projekt funkcjonalno-użytkowy a zakres rzeczowy projektu, wyciąg z dokumentacji a neutralność technologiczna

8. Szacowanie wartości zamówienia dla robót budowlanych Stan prawny - cena robót budowlanych

9. Kosztorys inwestorski - przedmiar robót w opracowaniu kosztorysu inwestorskiego, przedmiar robót jako element opisu przedmiotu zamówienia i podstawa kalkulacji cen przez wykonawców robót

10. Dyskusja, pytania uczestników, rozwiązywanie szczegółowych problemów uczestników.

Dzień II (6 godzin dydaktycznych)

1. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.

2. Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE

3. Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Budowa SIWZ

- Wyjaśnienia i modyfikacje treści specyfikacji

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów żądanych od wykonawcy

4. Umowy o roboty budowlane: przepisy o zobowiązaniach umownych, istota umowy o roboty budowlane, dopuszczalne formy wynagrodzeń umownych, waloryzacja, terminy wykonania, harmonogramy realizacji i odbiory robót budowlanych, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, kary umowne , dopuszczalność zmian.

5. Umowy wg warunków kontraktowych FIDIC

6. Prawidłowości sporządzenia studium wykonalności i jego zgodność z wnioskiem o dofinansowanie projektu

7. Dyskusja, pytania uczestników, rozwiązywanie szczegółowych problemów uczestników.

WYKŁADOWCY:

 • Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR, konsultant FIDIC oraz Biura Koordynacji Projektów Banku Światowego, ekspert Kształcenia i Akredytacji Kadr Unii Europejskiej, konsultant Funduszy Europejskich, Inżynier Kontraktu przy projektach BŚ i Programów UE. Szkoleniowiec z kilkunastoletnim stażem. Wykładowca na studiach podyplomowych wielu uczelni. Autor oraz współautor publikacji i książek. Szkolenia przez niego prowadzone łączą w sobie profesjonalizm i głębokie zrozumienie tematu z niezwykłą wręcz swobodą i łatwością przekazywania treści uczestnikom szkoleń.
 • Były arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, specjalista od procedur przetargowych. Szkoleniowiec z kilkunastoletnim stażem (uprawnienia pedagogiczne). Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni. Ekspert Programu Konsultant Funduszy Europejskich (Akredytacja nr 085/PKFE/10/2007). Autor oraz współautor publikacji oraz książek

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ:

 • Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o prezentacje multimedialne, aktywny wykład, dyskusję oraz studia przypadku.

MATERIAŁY:

 • materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia:
  • CD, na której zawarta jest ustawa „Prawo zamówień publicznych", wszystkie akty wykonawcze do niej oraz szereg innych aktów prawnych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania, komentarz Prezesa UZP do nowelizacji z 2008r., dokumenty z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
  • Konspekt szkoleniowy w wersji papierowej,
   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska