• WERYFIKACJA PRZEDMIARÓW ROBÓT (PR) I KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH (KI) W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
 

Celem szkolenia jest:

 • - przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy na temat Przedmiaru robót (PR)
  oraz Kosztorysu inwestorski (KI) opracowanego zgodnie z Ustawą prawo
  zamówień publicznych i rozporządzeniami wykonawczymi,
 • - wskazanie katalogu błędów popełnianych na etapie sporządzania PR i KI,
 • - podniesienie kwalifikacji uczestników szkolenia na temat opracowania PR i KI,
 • - podkreślenie roli STWIORB przy opracowaniu PR,
 • - ułatwienie weryfikacji PR i KI poprzez opracowanie tabel sprawdzających,
 • - wskazanie katalogu osób odpowiedzialnych za błędy lub nieprawidłowości
  w opracowaniu PR i KI zgodnie z nowelizacją ustawy o dyscyplinie finansów publicznych.

Podstawa prawna, w oparciu o którą prowadzone jest szkolenie:

 • Ustawa prawo zamówień publicznych z 09 stycznia 2004 r.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r

Program szkolenia

Pierwszy dzień - PRZEDMIAR ROBÓT (PR)

1.  Przedmiar robót w zamówieniach na roboty budowlane

1.1. Ustawa prawo zamówień publicznych a opis przedmiotu zamówienia
1.2. Opis przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego na roboty budowlane:
 • a. Dokumentacja projektowa i jej elementy
 • b. Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych STWIORB
 • c.  Kody CPV
1.3. Ustawa prawo budowlane a podstawa wykonania robót budowlanych
1.4. Błędy w Przedmiarze robót a wykonanie robót budowlanych
1.5. Katalog kar i osób odpowiedzialnych za zły opis przedmiotu zamówienia
1.6. Cel opracowania Przedmiaru robót

Ćwiczenia: dyskusja, analiza przypadku.
    
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych a Przedmiar Robót Budowlanych (STWIORB)
2.1. Wymagania prawne w zakresie opracowania STWIORB
2.2. Cel opracowania Przedmiaru robót
2.3. Zapisy w SIWZ dot. Przedmiaru robót i opracowania ceny ofertowej
2.4. Istotne zapisy STWIORB na potrzeby opracowanie Przedmiaru robót

Ćwiczenia: dyskusja, analiza przypadku.

3.  Zasady opracowania Przedmiaru robót
3.1. Uwarunkowania opracowania Przedmiaru robót
3.2. Karta tytułowa – informacje prawne, informacje niezgodne z przepisami
3.3. Spis działów Przedmiaru robót, – z czego wynika podział robót ?
3.4. Podział Przedmiaru robót a mierniki i efekty rzeczowe zaawansowania robót
3.5. Definicja Przedmiaru robót a Tabela Przedmiaru robót
3.6. Podstawa scalenia roboty podstawowej
 • a. Robota Tymczasowa
 • b. Praca Towarzysząca
3.7. Elementy tabeli przedmiaru robót

Ćwiczenia: weryfikacja przykładowego Przedmiaru robót
    
4. Opracowanie pomocniczych tabel weryfikacji poprawności opracowania PR
4.1. Weryfikacja formalna
4.2. Weryfikacja merytoryczna

Ćwiczenia: opracowanie tabel weryfikacji Przedmiaru robót

Drugi dzień – Kosztorys Inwestorski (KI)

1.  Kosztorys inwestorski w zamówieniach na roboty budowlane
1.1. Podstawa prawna opracowania Kosztorysu inwestorskiego
 • a. Ustawa o cenach
 • b. Ustawa prawo zamówień publicznych
 • c. Rozporządzenie w sprawie sporządzenia Kosztorysu inwestorskiego
1.2. Cele opracowania Kosztorysu Inwestorskiego
 • a. Wartość zamówienia na roboty budowlane
 • b. Element budżetu inwestycji budowlanej
1.3. Terminy aktualizacji Kosztorysu inwestorskiego
1.4. Katalog osób odpowiedzialnych za błędnie określoną wartość zamówienia

Ćwiczenia: dyskusja, analiza przypadku.

2.  Zasady opracowania Kosztorysu inwestorskiego
2.1. Podstawa sporządzenia Kosztorysu inwestorskiego
2.2. Założenia wyjściowe do kosztorysowania, – dla czego MUSIMY sporządzić
2.3. Metody opracowania kosztorysu inwestorskiego
2.4. Agregacja roboty podstawowej
 • a. Robota podstawowa w ujęciu brutto
 • b. Kolejność ustalania cen jednostkowych robót
2.5. Kalkulacja ceny jednostkowej roboty
 • a. Ustalanie nakładów rzeczowych
 • b. Ustalanie stawek, cen czynników produkcji
3.  Elementy Kosztorysu inwestorskiego
3.1. Strona tytułowa wg. przepisów rozporządzenia
3.2. Ogólna charakterystyka, – po co opracowuję i co zawiera?
3.3. Tabela Przedmiaru robót kosztorysu inwestorskiego
3.4. Kalkulacja uproszczona – metoda opracowania
3.5. Tabela wartości elementów scalonych dla elementów obiektu
3.6. Załączniki:
 • a. Założenia wyjściowe do kosztorysowania
 • b. Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej, analizy indywidualne, analizy własne cen czynników produkcji i narzutu kosztów pośrednich i zysku.
Ćwiczenia opracowania: ceny jednostkowej wg. kalkulacji uproszczonej, kalkulacji indywidualnej nakładów rzeczowych, kalkulacji szczegółowej ceny jednostkowej, analizy własnej stawek oraz cen czynników produkcji .
    
4. Opracowanie pomocniczych tabel weryfikacji poprawności opracowania KI
4.1. Weryfikacja formalna
4.2. Weryfikacja merytoryczna

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: Już wkrótce nowe terminy szkolenia

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska