• UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE, PROJEKTOWANIE ORAZ NADZÓR W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD I PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO
 

  Szkolenie z listy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
nr 7694

 
logoMTBiGM

Wstęp

Wielu inwestorów, wykonawców i podwykonawców wpada w pułapki prawne zawarte w umowie na roboty budowlane, których zawiłości znajdują odzwierciedlenie w trakcie wykonawstwa robót lub po ich zakończeniu. Z reguły są to niespodzianki niemiłe. Dlatego też zapraszamy Państwa do wysłuchania wykładu by już w momencie rozpoczęcia robót być świadomym, na co należy zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy.  

Szkolenie skierowane jest do:

 • Wszystkich podmiotów: publicznych i prywatnych, realizujących różne inwestycje budowlane występujących zarówno po stronie wykonawcy/podwykonawcy, jak i inwestora
 • Szkolenie będzie szczególnie przydatne osobom, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji

Cel szkolenia

 • Zdobycie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie zawierania umów o roboty budowlane, projektowanie i nadzór i skutecznego ich zabezpieczania w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego
 • Omówienie najczęściej spotykanych błędów inwestorów oraz wykonawców przy zawieraniu i realizacji tych umów
 • Przedstawienie sposobów zabezpieczenia wykonania zobowiązań stron, a także  skutków nienależytego wykonania zobowiązań

Program szkolenia

1.      Podstawy  prawne  w  stosunkach  między  stronami  procesu  budowlanego.

2.      Czynności prawne i ich forma

3.      Ogólne przepisy o zobowiązaniach prawnych

4.      Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

5.      Zawarcie umowy – rodzaje umów

6.      Umowa zlecenia a umowa o dzieło

7.      Terminy

8.      Wady oświadczenia woli i ich skutki

9.      Prawidłowa reprezentacja stron umowy

10.  Przepisy ogólne Kodeksu Cywilnego o zobowiązaniach a umowa o roboty budowlane

11.  Podstawy prawne umowy o roboty budowlane

12.  Forma umowy, przedmiot umowy – sposób opisu

13.  Istotne postanowienia umowy o roboty budowlane

14.  Zmiana w umowie i rozwiązanie umowy - aneksy do umowy

 • Zmiana wynagrodzenia  ustalonego w umowie w formie ryczałtu za wykonane  roboty budowlane.
 • Zmiana  umowy  z tytułu wad w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego.
 • Zmiana  umowy  w  przypadku  wystąpienia  robót  dodatkowych.
 • Waloryzacja wynagrodzenia
 • Skutki odstąpienia od umowy

15.  Zasady odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości

16.  Skutki wadliwego ukształtowania treści umowy

 • Błędne określenie zakresu rzeczowego robot,
 • Brak podstaw do ustalenia wynagrodzenia kosztorysowego,
 • Brak pełnej wartości robot,
 • Wadliwe określenie formy wynagrodzenia

17.  Odbiory robót budowlanych - tok postępowania

18.  Prawa  autorskie  w  zakresie  projektowania.

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: Chwilowo brak terminu 

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska