• WYMÓG PRAWNY OPRACOWANIA STWIORB I ZASADY OPRACOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ PRZEDMIARU ROBÓT
 

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • Zajmujących się wykonywaniem przedmiarów i kosztorysów, rozliczaniem robót budowlanych oraz ich weryfikacją,
 • Zainteresowanych opracowaniem przedmiarów robót i kosztorysów zgodnie z przepisami prawnym
 • Osób zajmujących się przygotowaniem inwestycji budowlanych

Celem szkolenia jest:

jk

 • Podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu sporządzania przedmiaru robót na potrzeby realizacji inwestycji zgodnie z procedurą zamówień publicznych

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość:

 • Poznanie katalogu popełnianych błędów przy opracowaniu przedmiarów robót,
 • Możliwość przedyskutowania trudnych tematów z zakresu omawianych zagadnień i nauka pod okiem doświadczonego praktyka

Program szkolenia

l

1. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Technicznych Wymagania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB)

 • 1.1. Dyrektywy unijne
 • 1.2. Ustawa prawo zamówień publicznych
 • 1.3. Rozporządzenie MI w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWIORB oraz …

2. Opis przedmiotu zamówienia

 • 2.1. Zasady opisu przedmiotu zamówienia
 • 2.2. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia
 • a/Projekt budowlany
 • b/ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

3. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

 • 3.1. Cel opracowania
 • 3.2. Definicje
 • 3.3. Systematyka podziału robót

4. Elementy i zakres STWIORB

 • 4.1. Część ogólna
 • 4.2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
 • 4.3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
 • 4.4. Wymagania dotyczące środków transportu
 • 4.5 Wymagania dotyczące robót budowlanych
 • 4.6. Opis działań związanych z kontrolą wyrobów i robót budowlanych
 • 4.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
 • 4.8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
 • 4.9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
 • 4.10. Dokumenty odniesienia

5. Rola STWIORB dla Wykonawcy i Zamawiającego

6. Przykłady STWIORB

7. Podstawa prawna opracowania Przedmiaru robót

8. Cel opracowania Przedmiaru robót

9. Elementy Przedmiaru robót

10. Odniesienie roboty podstawowej do STWIORB

11. Zawartość tabeli Przedmiaru robót

12. Robota podstawowa w ujęciu brutto

 • 12.1. Robota tymczasowa
 • 12.2. Praca towarzysząca

13. Opracowanie robót podstawowych i zapisy w przedmiarze robót

14. Popełniane błędy przez Zamawiających w SIWZ

15. Popełniane błędy przy sporządzaniu Przedmiaru robót

16. Przykłady, dyskusja, odpowiedzi na pytania

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: Aktualnie brak terminu 

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska