• ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI
 

Szkolenie z listy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
nr 6852

 
 logoMTBiGM

Szkolenie skierowane jest do:

  • właścicieli i zarządców nieruchomości i obiektów budowlanych,
  • projektantów wykonujących tzw. zastępstwo inwestycyjne,
  • pracowników działów inwestycji

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie problematyki zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części. Szczegółowe omówienie zasad kwalifikacji robót pod kątem właściwych procedur administracyjnych prowadzonych przez organy administracji publicznej i uniknięcie długotrwałych i kosztownych skutków samowolnie dokonywanych zmian.

Program szkolenia

1. Obowiązujące akty prawne

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r.)
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.)
  • Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórki oraz zmiany sposobu  użytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1131 z 2003 r.)

1.1. Podstawowe definicje zawarte w obowiązujących aktach prawnych, w szczególności ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane, dotyczące zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

2. Zmiana sposobu użytkowania - zasady kwalifikacji zamierzenia związane ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb ustalenia trybu postępowania administracyjnego

2.1. Ustalenie danych wyjściowych dotyczących  rodzaju i zakresu zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części pod kątem wymogów wynikających z przepisów szczególnych określających etapy postępowania administracyjnego

2.2. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. Zawartość dokumentacji w sprawie zgłoszenia.2.3. Pozwolenie na wykonanie robót budowlanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu lub jego części

3. Zmiana sposobu użytkowania obiektów zabytkowych

3.1. Formy i zasady ochrony zabytków, organy właściwe w sprawach ochrony

3.2. Procedury uzgodnieniowe i rozstrzygnięcia administracyjne wydawane przez organy właściwe w sprawach ochrony zabytków

4. Sankcje administracyjne i karne za samowolną zmianę sposobu użytkowania.

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: brak terminu

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska