• PROWADZENIE, NADZÓR, ROZLICZANIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE
 

Uczestnicy szkolenia:

Wszystkie osoby zaangażowane w proces budowlany, pracownicy instytucji przygotowujących i realizujących inwestycje (pracownicy działów inwestycyjnych, zamówień publicznych, jednostek realizujących projekt), kierownicy projektów, członkowie zespołów projektowych, firm budowlanych zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych problemów, związanych z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi (ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich) oraz praktycznych wskazówek opartych na  metodologii zarządzania projektami budowlanymi.

Program szkolenia

1. Wstęp do zarządzania projektami

 k

2. Prawidłowa realizacja projektu budowlanego – specyfika projektów dofinansowywanych ze środków unijnych

  • obowiązujące ramy prawne (ustawodawstwo polskie i UE)
  • programy operacyjne w okresie 2007-2013
  • umowa o dofinansowanie – prawa i obowiązki beneficjenta
  • zasady budżetowania i rodzaje kosztów (koszty bezpośrednie i pośrednie, kwalifikowalność kosztów, ramy czasowe kwalifikowalności, kategorie kosztów, zmiany w budżecie)
  • raportowanie i sprawozdawczość (wnioski o płatność, inne sprawozdania)
  • rodzaje kontroli w projekcie
  • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji
  • promocja i informacja
  • polityki horyzontalne w realizacji projektów inwestycyjnych (ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, społeczeństwo informacyjne, równe szanse, zatrudnienie)

3. Rozliczenie i trwałość projektu

 

 4. Najczęstsze błędy i problemy w realizacji projektów współfinansowanych 

 SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA - brak terminu

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska