• ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE W BUDOWNICTWIE - PROBLEMATYKA ZWIĄZANA Z LOKALIZACJĄ INWESTYCJI I JEJ PROJEKTOWANIEM POD KĄTEM PROCEDUR ORAZ AKTYWNEGO UCZESTNICTWA INWESTORA W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH.
 

Wstęp

W programie szkolenia: najważniejsze etapy, czynności i obowiązki oraz problemy związane z postępowaniami administracyjnymi na każdym etapie przygotowania inwestycji zakończonych pozwoleniem na budowę.

Szkolenie skierowane jest do:

Architektów i inżynierów budownictwa zajmujących się ZASTĘPSTWEM INWESTYCYJNYM W BUDOWNICTWIE

Celem szkolenia jest:

Celem szkolenia jest wskazanie i przypomnienie zadań, obowiązków i odpowiedzialności osoby będącej pełnomocnikiem inwestora.Ma na celu przypomnienie najważniejszych na etapie przygotowania inwestycji budowlanych obowiązujących podstawowych przepisów prawa pozwalających na sprawny przebieg postępowań administracyjnych związanych z lokalizacją projektowanej inwestycji i rozpoczęciem budowy lub innych robót budowlanych. Równocześnie ma na celu przypomnienie podstawowych uregulowań prawnych związanych z zasadami postępowania administracyjnego i ułatwienie relacji z organami administracji publicznej w toku tych postępowań.Lokalizacjom inwestycji celu publicznego, w szczególności inwestycji lokalizowanych na podstawie tzw. spec-ustaw poświęcone zostanie odrębne szkolenie, w miarę zapotrzebowania.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie, uwagi ogólne

2. Zastępstwo inwestycyjne

 • 2.1. Zastępstwo inwestycyjne - pełnomocnictwo, zakres pełnomocnictwa
 • 2.2. Zadania i obowiązki pełnomocnika

3. Inwestycja budowlana na terenach objętych obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

 • 3.1. Wypis i wyrys z miejscowego planu dla terenu planowanej inwestycji
 • 3.2. Analiza  ustaleń planu miejscowego pod kątem planowanej inwestycji
 • 3.3. Czynności inwestora w przypadku stwierdzonych wad  ustaleń planu
 • 3.4. Prace koncepcyjne i projektowe
 • 3.5. Uzgodnienia projektu
4. Inwestycja budowlana na terenach, dla których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • 4.1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 • 4.2. Postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej
 • 4.3. Analiza urbanistyczna podstawą ustalenia warunków lokalizacji inwestycji. Wyniki analizy podstawą warunków zabudowy.
 • 4.4  Uzgodnienia i warunki z nich wynikające. Ocena prawidłowości prowadzonych uzgodnień - organy właściwe, tryb uzgodnień, ich zakres. Wnoszenie stosownych zażaleń na kwestionowaną treść uzgodnień.
 • 4.5. Warunki zabudowy  pod kątem  ochrony zabytków
 • 4.6. Decyzja o warunkach zabudowy podstawowym rozstrzygnięciem administracyjnym w procesie lokalizacji inwestycji. Analiza warunków zawartych w decyzji.
 • 4.7. Decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy. Analiza uzasadnienia decyzji. Środki odwoławcze i terminy.
5. Ostateczna decyzja w sprawie warunków zabudowy podstawą sporządzenia projektu budowlanego
 • 5.1. Prawa i obowiązki i  osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie
 • 5.2. Postępowanie w sprawie wykonywania ochrony środowiska, rozstrzygnięcia organów właściwych
 • 5.3. Dokumentacja projektowa, uzgodnienia z organami właściwymi
 • 5.4. Złożenie kompletnej dokumentacji w organie właściwym
 • 5.5. Obowiązki właściwego organu administracji publicznej w sprawie terminowego załatwienia sprawy
 • 5.6. Potwierdzenie ostateczności decyzji w sprawie pozwolenia na budowę
6. Pytania i dyskusja

 SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA - brak terminu

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska