• PROCEDURY PROWADZENIA I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-REMONTOWYCH DLA ZARZĄDCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
 

  Szkolenie z listy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
nr 5805

 
 logoMTBiGM

Szkolenie skierowane jest do:

  • a/ zarządców, administratorów, właścicieli nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków, wspólnot mieszkaniowych
  • b/ osób odpowiedzialnych za utrzymanie obiektów budowlanych,
  • c/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
  • d/ służb prowadzących inwestycje i remonty,
  • e/ właściwych organów administracyjno-budowlanych,
  • f/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektant, kierownik budowy,  inspektor nadzoru, rzeczoznawca budowlany)

Celem szkolenia jest:

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i obowiązujących uregulowań prawnych związanych z prowadzeniem prac budowlano-remontowych od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie w świetle aktualnych i projektowanych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz innych ustaw.

Program szkolenia

1. Metodologia postępowania w procesie budowlanym  

2. Uregulowania prawne i formalne przygotowania i przebiegu  procesu inwestycyjnego w budownictwie.       

3. Ogólny przebieg procedur prawnych w procesie budowlanym

4. Definicje ustawowe pojęć prawnych            

5. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

6. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - zakres i rodzaje  uprawnień budowlanych do ich pełnienia.

7. Podstawowe obowiązki inwestora i projektanta na etapie przygotowania procesu budowlanego.

8. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.      

9. Raport o oddziaływaniu na środowisko 

10. Konsultacje i udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko                 

11. Pozwolenie na budowę i zgłoszenie.  

12. Budowa, zakończenie budowy i oddawanie do użytkowania.

13. Użytkowanie obiektów budowlanych – wymogi prawne i formalne 

14. Założenie książki obiektu budowlanego.       

15. Przeglądy okresowe obiektu budowlanego.

16. Zmiana sposobu użytkowania bez konieczności wykonania robót budowlanych.

17. Zmiana sposobu użytkowania obiektu z koniecznością wykonania robót budowlanych.

18. Odpowiedzialność karna i zawodowa 

 SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA - brak terminu

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska