• UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA, ZARZĄDCY I UŻYTKOWNIKA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
 

 Szkolenie z listy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
nr 5643

 
 logoMTBiGM

Szkolenie skierowane jest do:

 • a/ zarządców lub właścicieli nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków,
 • b/ osób prowadzących kontrolę techniczną i okresową utrzymania budynków,
 • c/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
 • d/ służb prowadzących inwestycje i remonty,
 • e/ właściwych organów administracyjno-budowlanych i nadzoru budowlanego,
 • f/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektant, kierownik budowy,  inspektor nadzoru, rzeczoznawca budowlany)

Celem szkolenia jest:

 • Zaktualizowanie wiedzy z zakresu obowiązków dotyczących wykonywania przez właścicieli i zarządców zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz wymaganiami dotyczącymi bezpiecznego zarządzania budynkami i zasadami postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia.
 • Zapoznanie z najnowszymi zmianami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Zapoznanie ze zmianami innych przepisów prawa obowiązujących w zarządzaniu nieruchomościami
 • Omówienie zasad wykonywania kontroli przez INB i zakres odpowiedzialności właścicieli obiektów
 • Omówienie doświadczeń w zakresie prowadzenia obowiązkowej Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz rozporządzenia wykonawczego

Program szkolenia

1. Omówienie aktualnie obowiązujących aktów prawnych

 

2. Zasady prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych

 

3. Obowiązkowe kontrole obiektów budowlanych

 

4. Obowiązki właściciela, zarządcy i użytkownika obiektu budowlanego w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego

 

5. Książka obiektu budowlanego

 

6. Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane

 

7. Utrzymanie należytego stanu technicznego obiektów budowlanych poddanych wpływom eksploatacji górniczej

 

8. Pytania, dyskusja

 SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: brak terminu

 

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska