• PLANOWANIE, PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI ORAZ REMONTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 

 Szkolenie z listy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
nr 5568

 logoMTBiGM

Szkolenie skierowane jest do:

 • a/ inwestorów realizujących inwestycje budowlane, nadzoru inwestorskiego, służb inwestorskich,
 • b/ uczestników procesu budowanego - architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru,
 • c/ przedsiębiorstw budowlanych realizujących inwestycje w generalnym wykonawstwie, developerów budujący na sprzedaż domy i mieszkania
 • d/ pracowników organów administracji publicznej zajmujących się realizacją inwestycji budowlanych, również współfinansowanych ze środków UE, a także kontrolujących realizację takich inwestycji

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i obowiązujących uregulowań prawnych związanych z procesem inwestycyjnym od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie w świetle aktualnych i projektowanych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz innych ustaw z omówieniem planowanych zmian w tym zakresie.

Program szkolenia

1. Metodologia postępowania w procesie budowlanym  

 • 1.1. Uregulowania prawne i formalne przygotowania i przebiegu  procesu inwestycyjnego w budownictwie.
 • 1.2. Ogólny przebieg procedur prawnych w procesie budowlanym

2. Definicje ustawowe pojęć prawnych i wymogi podstawowe

3. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

4. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zakres i tryb nabywania uprawnień budowlanych.

5. Podstawowe obowiązki inwestora i projektanta na etapie przygotowania procesu budowlanego.

6. Decyzja o lokalizacji inwestycji w terenie.

 • 6.1. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 • 6.2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub działki
 • 6.3. Raport o oddziaływaniu na środowisko
 • 6.4. Konsultacje i udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie OOŚ
 • 6.5. Decyzja i jej uzasadnienie

7. Pozwolenie na budowę i zgłoszenie.

 • 7.1. Budowy i roboty budowlane zwolnione z pozwolenia na budowę
 • 7.2. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego
 • 7.3. Zgłoszenia właściwemu organowi
 • 7.3.1 Roboty budowlane na które wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę lub prowadzenia robót
 • 7.3.2 Roboty budowlane, na które nie wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę lub prowadzenia robót budowlanych
 • 7.5 Podstawowe obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego w fazie realizacji.
 • 7.5.1 Kierownik budowy
 • 7.5.2 Inspektor nadzoru inwestorskiego
 • 7.6. Dziennik budowy
 • 7.7. Tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

8. Zakończenie budowy i oddawanie do użytkowania.

9. Użytkowanie obiektów budowlanych - wymogi prawne i formalne.

 • 9.1. Założenie książki obiektu budowlanego.
 • 9.2. Przeglądy okresowe obiektu budowlanego.
 • 9.3. Zmiana sposobu użytkowania bez konieczności wykonania robót budowlanych
 • 9.4. Zmiana sposobu użytkowania obiektu z koniecznością wykonania robót budowlanych.

10. Odpowiedzialność karna i zawodowa 

11. Postępowanie w przypadku katastrofy budowlanej

 SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: brak terminu: 

 
   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska