• BEZPIECZNA NIERUCHOMOŚĆ – WYMAGANIA I ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
 

 Szkolenie z listy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
nr 5534

 
 logoMTBiGM

Szkolenie skierowane jest do:

Właścicieli i zarządzających obiektami użyteczności publicznej, obiektami produkcyjnymi i magazynowymi, a także mieszkalnymi, do:

 • prezesów,
 • dyrektorów,
 • managerów,
 • pracowników działu technicznego,
 • inspektorów bhp i ppoż,
 • osób odpowiedzialnych za kontrolę techniczną i okresową utrzymania budynków

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie procedur i nabycie praktycznej wiedzy wynikającej z najnowszych uregulowań prawnych związanych z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej budynków użyteczności publicznej, obiektów produkcyjnych i magazynowych, a także mieszkalnych.

Program szkolenia

1. Prawne aspekty ochrony przeciwpożarowej

1.1. Podstawowe akty prawne

1.2. Odpowiedzialność za stan ochrony przeciwpożarowej (w tym sankcje wynikające z Kodeksu Wykroczeń)

1.3. Zadania i obowiązki właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości
z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • 1.3.1. Postanowienia ustawy o ochronie przeciwpożarowej
 • 1.3.2. Postanowienia rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji  w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów, innych obiektów budowlanych  i terenów
 • 1.3.3. Postanowienia przepisów techniczno-budowlanych (w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

2. Bierne i czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe

2.1. Podział na strefy pożarowe

2.2. Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice

 • 2.2.1. Definicje – co jest urządzeniem przeciwpożarowym?
 • 2.2.2. Obowiązkowe stosowanie urządzeń przeciwpożarowych
 • 2.2.3. Wymagania dla gaśnic i zasady ich rozmieszczania
 • 2.2.4. Rodzaje gaśnic

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie nieruchomości

3.1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

 • 3.1.1. Wymagane kwalifikacje dla osób sporządzających instrukcję
 • 3.1.2. Wymagania dla instrukcji

3.2. Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 • 3.2.1. Wymagane kwalifikacje dla osób prowadzących szkolenia
 • 3.2.2. Programy szkoleń

3.3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia

3.4. Zasady i cele prowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji

 • 3.4.1. Wymagania prawne (częstotliwość przeprowadzania prób, zgłoszenie do PSP)
 • 3.4.2. Cel prowadzenia próbnych ewakuacji
 • 3.4.3. Przygotowanie próbnego sprawdzenia (opracowanie scenariusza)
 • 3.4.4. Dokumentowanie prób

3.5. Zasady prowadzenia nadzoru nad urządzeniami przeciwpożarowymi i gaśnicami zastosowanymi w obiekcie (przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne)

 • 3.5.1. Sposoby prowadzenia przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych
 • 3.5.2. Dokumentowanie czynności
 • 3.5.3. Wymagania dla podmiotów prowadzących przeglądy i konserwacje
 • 3.5.4. Praktyczne sprawdzenie poprawności działania urządzeń przeciwpożarowych

3.6. Zasady prowadzenia i zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

4. Oznakowanie ewakuacyjne i bezpieczeństwa

5. Podsumowanie – pytania i odpowiedzi

 SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA:

03.12.2014 WROCŁAW - PRZEJDŹ DO SZKOLENIA

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska