• PROCEDURY FORMALNE WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ - KPA W PRAKTYCE
 

Szkolenie skierowane jest:

 • Do osób chcących zdobyć wiedzę ekspercką z zakresu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w zakresie tematyki dotyczącej wydawania decyzji administracyjnej.
 • Przewidywanymi uczestnikami szkolenia będą: pracownicy powiatów, pracownicy gmin wydający decyzje administracyjne.

Cel szkolenia

 • Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w zakresie procedur związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych.
 • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać gruntowną podstawę teoretyczną, która umożliwi im swobodne poruszanie się na gruncie ww. ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem procesu wydawania decyzji administracyjnej.

Program szkolenia

1. Omówienie kwestii wstępnych, przesądzających o prawidłowości postępowania administracyjnego
 • - zasady ogólne KPA: zasada praworządności, zasada prawdy obiektywnej, zasada pogłębiania zaufania, zasada udzielania informacji, zasada wysłuchania stron, zasada szybkości i prostoty postępowania, zasada ugodowego załatwiania spraw, zasada pisemności, zasada dwuinstancyjności, zasada trwałości decyzji – praktyczne ujęcie niestosowania ww. zasad w postępowaniu administracyjnych;
 • - organy i ich właściwość: rzeczowa i miejscowa; konsekwencje braku przestrzegania właściwości; wyjątki (w tym wyłączenie pracownika oraz organu).
 • - strona postępowania (prawo administracyjne, a prawo materialne); pełnomocnik; studium przypadku:
 • - terminy: załatwiania spraw, obliczanie terminów – ćwiczenia praktyczne;
 • - doręczenia; (z uwzględnieniem zmian nowelizacyjnych kpa).
2. Proces administracyjny
 • - wszczęcie postępowania (specyfika wszczęcia postępowania z urzędu i na wniosek);
 • - udostępnianie akt;
 • - dowody – problemy praktyczne z ich oceną;
 • - rozprawa administracyjna – ćwiczenie praktyczne.
3. Przeszkody procesowe w rozstrzygnięciu sprawy co do istoty
 • - zawieszenie postępowania (fakultatywne, obligatoryjne) – z omówieniem istoty zmian po nowelizacji kpa;
 • - umorzenie postępowania.
4. Decyzja administracyjna
 • - elementy obligatoryjne, konsekwencje ich braku;
 • - doręczenie;
 • - uzupełnienie decyzji;
 • - ugoda administracyjna;
 • - postanowienia.
5. Środki odwoławcze
 • - odwołanie;
 • - zażalenie;
 • - tryb samokontroli;
 • - omówienie konsekwencji zmian nowelizacyjnych art. 138 § 2 kpa.
6. Nadzwyczajne tryby wzruszenia decyzji ostatecznej
 • - zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa;
 • - wznowienie postępowania (z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa w tym zakresie);
 • - stwierdzenie nieważności decyzji;
 • - wygaśnięcie decyzji.

 SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA - brak terminu

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska