• PROCEDURY FIDIC PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
 
 
fidic_s

FF 

Szkolenie skierowane jest do:

DD

Wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, którzy realizują lub planują realizację kontraktów zgodnie z warunkami FIDIC (biur projektowych, inżynierów konsultantów i doradców, inżynierów powołanych do realizacji inwestycji, inspektorów nadzoru, kierowników budów, pracowników administracji państwowej i samorządowej wykorzystujących fundusze pomocowe, wykonawców robót, inwestorów itp.)

Celem szkolenia jest:

 • Wprowadzenie w tematykę warunków kontraktowych FIDIC powszechnie stosowanych przy zawieraniu umów w drodze przetargów, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych na realizację inwestycji budowlanych finansowanych ze środków unijnych oraz przez Bank Światowy.
 • Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają podstawowe informacje obejmujące zakres stosowania międzynarodowych procedur FIDIC oraz ich funkcjonowania w polskich uwarunkowaniach prawnych.

Program szkolenia

1. Słowo wstępne o FIDIC
 • 1.1. FIDIC - historia i zakres działań
 • 1.2. Reprezentowanie FIDIC przez organizacje narodowe
 • 1.3. Warunki kontraktowe FIDIC 
2. Wzory warunków kontraktowych FIDIC
 • 2.1. Układ wzorów FIDIC
 • 2.2. Wzory warunków kontraktowych, FIDIC – zasady stosowania
 • 2.3. Klauzule warunków kontraktowych 
 • 2.4. Różnice Warunków kontraktowych
3. Warunki kontraktowe FIDIC a prawo polskie
 • 3.1. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
 • 3.2. Kodeks cywilny
 • 3.3. Ustawa o finansach publicznych
 • 3.4. Ustawa prawo budowlane
4. Dokumenty stanowiące Kontrakt według FIDIC a prawo polskie
 • 4.1. Zasady stosowania i interpretacje
 • 4.2. SIWZ i Umowa
 • 4.2. Dokumentacja projektowa
 • 4.3. STWIORB i Przedmiar robót
 • 4.4. Harmonogram robót
5. Uczestnicy realizacji kontraktu
 • 5.1. Zamawiający
 • 5.2. Wykonawca
 • 5.3. Inżynier
 • 5.4. Wyznaczony Podwykonawca
 • 5.5. Pozostali uczestnicy
6. Procedury realizacji kontraktu
 • 6.1. Sekwencje zdarzeń – przebieg realizacji inwestycji
 • 6.2. Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie
 • 6.3. Obmiary i wycena
 • 6.4. Zmiany i korekty w Robotach
 • 6.5. Próby końcowe i przejęcie przez Zamawiającego
 • 6.6. Odpowiedzialność za wady
7. Finansowanie i rozliczanie kontraktu
 • 7.1. Zatwierdzona kwota kontraktowa a Cena kontraktowa
 • 7.2. Ceny jednostkowe a cena ryczałtowa
 • 7.3. Podstawa płatności
 • 7.4. Zasady płatności
 • 7.5. Rozliczenia robót
 • 7.6. Przejściowe świadectwa płatności
 • 7.8. Rozliczenie kontraktu

8. Rozwiązanie kontraktu

9. Studium przypadku, pytania, dyskusja.

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: brak terminu

 

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska