• WYROBY BUDOWLANE – RYGORY PRAWNE WPROWADZENIA DO OBROTU I DOPUSZCZENIA DO ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE BUDOWLANYM (Z UWZGLĘDNIENIEM REGULACJI USTAW: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I KODEKS CYWILNY)
 
SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA - brak terminu

dd 

Wstęp

ss

Po raz kolejny zmieniają się przepisy dotyczące wyrobów budowlanych.

Na mocy rozporządzeń delegowanych Komisji (UE) Nr 574/2014 i 568/2014 zmieniony został wzór deklaracji właściwości użytkowych oraz metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

W Sejmie, dokonano już pierwszego czytania nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych. Nowela ta będzie zmieniała metody wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym. 

W oparciu o ww. projekt nowelizacji ustawy, przygotowano projekty nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o wyrobach budowlanych dotyczących sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym oraz krajowych ocen technicznych (zastąpią aprobaty techniczne). 

Wyżej wymienione zmiany w prawie prawdopodobnie wejdą w życie na początku 2015 roku.

W związku z licznymi zapytaniami uczestników poprzednich szkoleń, zostanie też poruszony temat zamówień publicznych w aspekcie wyrobów budowlanych jak i regulacje kodeksu cywilnego dotyczące cywilnoprawnej odpowiedzialności za wyrób budowlany

Szkolenie skierowane jest do:

 • Producentów wyrobów budowlanych
 • Importerów i dystrybutorów materiałów budowlanych
 • Osób zajmujących się wprowadzaniem wyrobów budowlanych do obrotu, nadzorem i kontrolą
 • Osób przygotowujących oferty przetargowe w zakresie wyrobów budowlanych
 • Wszystkich osób zainteresowanych tematyką wyrobów budowlanych i ich wprowadzaniem do obrotu

Cel szkolenia

 • Omówienie najnowszych uregulowań prawnych oraz usystematyzowanie wiedzy na temat procedur i wymogów związanych z funkcjonowaniem rynku wyrobów budowlanych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ustawy prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego w zakresie dotyczącym wyrobów budowlanych.
 • Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o prezentację multimedialną, aktywny wykład, dyskusję oraz studia przypadku.
 • W trakcie szkolenia będą analizowane i wyjaśniane problemy zgłaszane przez uczestników

Program szkolenia

I.  Metody wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu.

1. Wyroby budowlane oznakowane znakiem CE.

 • a/ Podstawowe akty prawne dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem CE do obrotu.
 • b/ Katalog wyrobów budowlanych, które muszą być oznakowane znakiem CE (przymus oznakowania znakiem CE).
 • c/ Deklaracja właściwości użytkowych (z uwzględnieniem zmian  w jej treści wprowadzonych przez Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) NR 574/2014 a także kwestią jej udostępniania na stronach internetowych producenta).
 • d/ Karta charakterystyki REACH.
 • e/ Oznakowanie znakiem CE wraz z informacją towarzyszącą.
 • f/ Wprowadzenie wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem CE pod inną marką lub brendem, produkcja wyrobów budowlanych na zamówienie innego producenta na jego odpowiedzialność.
 • g/ Obowiązki i zakres odpowiedzialności producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera i dystrybutora.
 • h/ Korzystanie w wyników badań innych producentów,  uproszczone procedury wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu.

2. Wyroby budowlane oznakowane znakiem budowlanym

 • a/ Podstawowe akty prawne dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlany do obrotu z uwzględnieniem projektu nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych i nowych rozporządzeń.
 • b/ Katalog wyrobów budowlanych, które muszą być oznakowane znakiem budowlanym.
 • c/ Krajowa deklaracja zgodności/ Krajowa deklaracja właściwości użytkowych
 • d/ Oznakowanie znakiem budowlanym  wraz z informacją towarzyszącą (stan obecny i projektowane zmiany).
 • e/ Wprowadzenie wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym pod inną marką lub brendem, produkcja wyrobów budowlanych na zamówienie innego producenta na jego odpowiedzialność.
 • f/ Obowiązki i zakres odpowiedzialności producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera i dystrybutora.
 • g/ Korzystanie w wyników badań innych producentów,  uproszczone procedury wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu
 • i/ Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym na terytorium innych państwa członkowskich UE.

3.  Wyroby budowlane wprowadzone legalnie do obrotu na terytorium innych krajów UE

 • a/ Podstawowe akty prawne dotyczące wprowadzania do obrotu na terytorium Polskie wyrobów budowlanych legalnie wprowadzonych w innym kraju UE.
 • b/ Wymogi dotyczące oznakowania i informacji towarzyszącej wyrobom legalnie wprowadzonym w innym kraju UE.
 • 4. Inne metody wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu.
 • a/ Wyroby budowlane jednostkowego zastosowania.
 • b/ Wyroby budowlane wytwarzane na placu budowy.
 • c/ Wyroby budowlane wytwarzane na potrzeby renowacji zabytków.
 • d/ Regionalny wyrób budowlany.

II.  Dopuszczenie wyrobów budowlanych do zabudowania w obiekcie budowlanym.

1. Podstawowe akty prawne dotyczące dopuszczenia wyrobów do zabudowania w obiekcie budowlanym.

2. Obowiązki uczestników i organów nadzoru procesu budowlanego:

 • a/ Inwestora.
 • b/ Projektanta.
 • c/ Kierownika budowy.
 • d/ Inspektora nadzoru inwestorskiego.
 • e/ Organy nadzoru budowlanego.

3. Metody weryfikacji dopuszczenia wyrobów do zabudowania w obiekcie budowlany w praktyce.


III. Zamówienia publiczne a wyroby budowlane.

 

1. Zasada uczciwej konkurencji.

2. Opis przedmiotu zamówienia, zastosowanie pojęcia „równoważny” w zakresie wyrobów budowlanych.

3. Opis przedmiotu zamówienia przy użyciu specyfikacji technicznych dotyczących wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu.

4. Opis zamówienia na roboty budowlane.

5. Wyjaśnianie treści specyfikacji.

6. Kontrola zamówień publicznych w aspekcie wyrobów budowlanych.

IV.  Kodeks cywilny a wyroby budowlane.

1.Cywilnoprawna  odpowiedzialność za produkt wprowadzony do obrotu.

2. Odpowiedzialność dostarczycieli surowców.

3. Rękojmia za wady wyrobów budowlanych.

4. Gwarancja jakości    

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: 

 

WROCŁAW 09.01.2015 - PRZEJDŹ DO SZKOLENIA

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska