• ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGI PUBLICZNE. PROCEDURY FORMALNE WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ USTALAJĄCEJ ODSZKODOWANIE. KORELACJA SPECUSTAWY DROGOWEJ ORAZ USTAWY KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób chcących zdobyć wiedzę ekspercką z zakresu specustawy drogowej oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w zakresie tematyki dotyczącej wydawania decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne.
 • Przewidywanymi uczestnikami szkolenia będą: pracownicy organów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: pracownicy urzędów wojewódzkich, miast na prawach powiatu oraz starostw powiatowych.

Cel szkolenia

 • Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej specustawy drogowej oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w zakresie procedur związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych ustalających odszkodowanie z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne.
 • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać gruntowną podstawę teoretyczną, która umożliwi im swobodne poruszanie się na gruncie ww. ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem procesu wydawania decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne.

Program szkolenia

1. OMÓWIENIE KWESTII WSTĘPNYCH, PRZESĄDZAJĄCYCH O PRAWIDŁOWOŚCI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

 • zasady ogólne KPA
 •  organy i ich właściwość: rzeczowa i miejscowa; - prawo administracyjne, a prawo materialne, konsekwencje braku przestrzegania właściwości; wyjątki (w tym wyłączenie pracownika oraz organu) – dylematy związane ze stosowaniem art. 24 kpa           
 • strona postępowania; pełnomocnik;
 • terminy: załatwiania spraw, obliczanie terminów;
 • postanowienie o przedłużeniu terminu – praktyka, a teoria w świetle orzecznictwa sądowego;
 • doręczenia; (z uwzględnieniem zmian nowelizacyjnych kpa).
2. PROCES ADMINISTRACYJNY – USTALENIE ODSZKODOWANIA   
 • wszczęcie postępowania;
 • protokoły i adnotacje;
 • udostępnianie akt;
 • dowody – problemy praktyczne z ich oceną; studium przypadku: operat szacunkowy 

 3. PRZESZKODY PROCESOWE W ROZSTRZYGNIĘCIU SPRAWY CO DO ISTOTY 

 •  zawieszenie postępowania (fakultatywne, obligatoryjne) – z omówieniem istoty zmian po nowelizacji kpa; studium przypadku: kwestia wstępna;
 • umorzenie postępowania.

4. DECYZJA ADMINISTRACYJNA USTALAJĄCA ODSZKODOWANIE      

 • elementy obligatoryjne, konsekwencje ich braku;
 •  „bonusy” specustawy;
 • doręczenie; obwieszczenie (korelacja: specustawy drogowej, ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami)
 • uzupełnienie decyzji;
 • ugoda administracyjna (studium przypadku: czy można zrzec się odszkodowania?);
 • postanowienia.  

5. ŚRODKI ODWOŁAWCZE OD DECYZJI USTALAJĄCEJ ODSZKODOWANIE 

 • odwołanie;
 • zażalenie;
 • tryb samokontroli (studium przypadku)
 • omówienie konsekwencji zmian nowelizacyjnych art. 138 § 2 kpa.  

6. NADZWYCZAJNE TRYBY WZRUSZENIA DECYZJI OSTATECZNEJ 

 • zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa;
 • wznowienie postępowania (z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa w tym zakresie);
 • stwierdzenie nieważności decyzji;
 • wygaśnięcie decyzji.
 

 SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA - brak terminu

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska