• PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE I MOŻLIWOŚCI ZMIAN W JEJ ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU
 

 logoMTBiGM

Nr 4794 na liście Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jako doskonalenie zawodowe dla:

- zarządców nieruchomości (grupy tematyczne: C1, C3, C4)

Forma: szkolenie 8 godz. edukacyjnych

CEL SZKOLENIA:

  • Szkolenie ma na celu przekazanie słuchaczom szczegółowych informacji dotyczących praw i obowiązków właścicielskich w zakresie utrzymania i użytkowania nieruchomości. Ma na celu również przekazanie informacji dotyczących planowania zmian w zagospodarowaniu i użytkowaniu nieruchomości.
  • Poznanie wymaganych prawem licznych procedur administracyjnych związanych z planowanymi zmianami w zagospodarowaniu i zabudowie nieruchomości, jak i procedur związanych z wykonywaniem obowiązków właścicielskich pozwoli na uniknięcie problemów administracyjnych.  
  • Informacje powyższe, uwzględniające najważniejsze aktualne uwarunkowania prawne winny pozwolić osobom zainteresowanym problemami planowanej zabudowy i zagospodarowania własnej nieruchomości, jak i nieruchomości sąsiednich, na podejmowanie właściwych decyzji. Pozwolą również na aktywny udział w procedurach związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, w których rozstrzygane są sprawy dotyczące przyszłych możliwości zagospodarowania własnych działek.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Wprowadzenie

1. Podstawowe definicje dotyczące nieruchomości, zasad jej użytkowania, własności i jej ochrony, prawa sąsiedzkiego - wynikające z obowiązujących aktów prawnych

2. Ograniczenie własności - podstawy prawne i obowiązujące zasady zawarte w ustawach, m.in.:  

  • - Konstytucja RP
  • - Kodeks cywilny
  • - Kodeks postępowania administracyjnego
  • - ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • - ustawa prawo budowlane
  • - ustawa o gospodarce nieruchomościami
  • - oraz inne, wymienione w wykazie znajdującym się na końcu konspektu

3. Podstawy i zasady ograniczenia prawa własności

4. Prawo do udziału w postępowaniach administracyjnych w przypadkach określonych prawem (przepisów odrębnych), prawo dostępu do informacji publicznej

II. Planowanie przestrzenne. Lokalizacja inwestycji

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy aktem kierownictwa wewnętrznego

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego prawem miejscowym. Cel, podstawy, warunki  i zasady jego sporządzania. Ustalenia mpzp, skutki prawne uchwalenia planu miejscowego

3. Prawo do udziału społeczeństwa w procedurach sporządzania studium uwarunkowań i planów miejscowych,  możliwości interwencji w przypadku naruszenia prawa, w tym prawa własności. Skutki ustaleń planu, w związku z obniżeniem wartości nieruchomości. Kompetencje organu nadzorczego i sądów administracyjnych.

4. Roszczenia właściciela w związku z uchwaleniem planu miejscowego

5. Lokalizacja inwestycji celu publicznego, spec-ustawy i ich wpływ na własność nieruchomości. Ustawowe ograniczenia prawa własności.

6. Warunki zabudowy, uznaniowość organów, tryb odwoławczy od decyzji.

7. Służebność przejazdu i przesyłu

III. Proces inwestycyjny- prawo budowlane

1. Obowiązujące nazewnictwo, zasady wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie

2. Odpowiedzialność zawodowa i karna osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie, odpowiedzialność zawodowa

3. Zgodność prac projektowych z warunkami określonymi w planie miejscowym, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkach zabudowy i przepisami odrębnymi. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Odstępstwa od warunków technicznych. Prawo do udziału w postępowaniu administracyjnym. Kodeks postępowania administracyjnego- zasady wnoszenia odwołań i zażaleń na rozstrzygnięcia administracyjne organów.

4. Procedury administracyjne, organy właściwe w sprawach o pozwolenie na budowę

5. Oddawanie do użytkowania obiektu - procedury i decyzje administracyjne

IV. Obowiązki właściciela i zarządcy obiektu budowlanego

1. Obowiązki wynikające z przepisów ustawy prawo budowlane, oraz przepisów wykonawczych do ustawy dotyczących utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych , przepisów porządkowych, przeciwpożarowych, sąsiedzkich oraz przepisów zawartych w innych ustawach wskazanych w załączniku

2. Obowiązki dotyczące weryfikowania znajomości obowiązujących przepisów

V. Dyskusja

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska