• PODSTAWY PRAWNE USTALANIA LOKALIZACJI INWESTYCJI. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, WARUNKI ZABUDOWY, PROCEDURY ADMINISTRACYJNE, SPEC-USTAWY
 
 

Szkolenie z listy Ministra Transportu, Budownictwa i Goapodarki Morskiej

nr 4793

 
 logoMTBiGM

Szkolenie skierowane jest do:

 • a/ inwestorów publicznych i prywatnych realizujących inwestycje budowlane, deweloperów
 • b/ uczestników procesu budowanego - architektów i urbanistów, projektantów,
 • c/ pracowników organów administracji publicznej zajmujących się realizacją inwestycji budowlanych, również współfinansowanych ze środków UE, a także kontrolujących realizację takich inwestycji

Celem szkolenia jest:

Usystematyzowanie, a także nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i uregulowań prawnych związanych z planowaniem przestrzennym jako podstawą realizacji procesu inwestycyjnego, z omówieniem planowanych zmian w tym zakresie.

Program szkolenia

I. Wstęp  

II. Planowanie przestrzenne.

 • 1. Podstawowe definicje, cele i akty prawne
 • 2. Instrumenty planowania i zagospodarowania przestrzennego - realizacja idei planistycznych i skonkretyzowanych zamierzeń inwestycyjnych
 • 3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • 4. Inwestycje celu publicznego -
 • 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • a. władztwo planistyczne gminy
 • b. prawa właściciela nieruchomości 
 • 6. Skutki finansowe uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • 7. Skutki prawne w przypadku naruszenia zasad sporządzania studium lub planu miejscowego
 • 8. Skutki naruszenia interesu prawnego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 III Proces  inwestycyjny

 • 1. Konkretyzacja zamierzeń inwestycyjnych
 • 2. Lokalizacja inwestycji
 • a. ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • b. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
 • 3. Organy właściwe w sprawach lokalizacji inwestycji
 • 4. Zasady postępowania administracyjnego

 IV. Proces budowlany

 • 1. Projekt budowlany i pozwolenie na budowę
 • 2. Samodzielne funkcje w budownictwie. Obowiązki i odpowiedzialność osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie
 • 3. Rozpoczęcie budowy - uwarunkowania  
 • 4. Oddawanie do użytkowania obiektu budowlanego
 • 5. Samowola budowlana, istotne odstępstwa od projektu i warunków pozwolenia na budowę

V. Powiązania planowania przestrzennego z prawem budowlanym

 • 1. Wykonywanie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w procesie budowlanym
 • 2. Prawo budowlane i przepisy wykonawcze do ustawy  w planowaniu przestrzennym

 VI. Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym  

VII. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym  

VIII. Orzecznictwo sądów administracyjnych:

 • 1. z zakresu planowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji
 • 2. z zakresu realizacji inwestycji

 IX. Ostatnie zmiany przepisów związanych z planowaniem przestrzennym, oraz zapowiadane ich zmiany  

X.  Ostatnie zmiany przepisów związanych z procesem budowlanym, oraz zapowiadane ich zmiany  

XI. Wykaz podstawowych aktów prawnych w zakresie planowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA - brak terminu

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska