• NOWE PRZEPISY W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKÓW ORAZ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
 

 logoMTBiGM

Nr 4705 na liście Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

seminarium 7.00 godzin edukacyjnych

Program przeznaczony dla:
- rzeczoznawców majątkowych; Grupy tematyczne: A10,
- pośredników w obrocie nieruchomościami; Grupy tematyczne: B1, B10,
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C1, C3,

30 czerwca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Nowe rozporządzenie określa sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy budynków (z wyjątkiem jednorodzinnych) zostali zobligowani do podjęcia szeregu czynności mających zapewnić bezpieczeństwo pożarowe budynku. Rozporządzenie określa m.in. warunki i tryb ewakuacji oraz obowiązki właściciela lub zarządcy budynku na wypadek pożaru, a także jaką instalację wodociągową stosuje się w budynkach
do celów przeciwpożarowych. Wylicza także obiekty, w których wymagane jest stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z tymi obiektami.  

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zagadnienia ogólne                                                                                               

 • cel i program szkolenia,
 • źródła wiedzy,
 • pożar jako zjawisko fizykochemiczne,
 • organizacja ochrony przeciwpożarowej w Polsce,
 • ustawa o ochronie przeciwpożarowej, ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, Prawo budowlane,
 • zasady odpowiedzialności,
 • definicja ochrony przeciwpożarowej i wynikające z niej zadania oraz obowiązki.

2. Proces inwestycyjny w aspekcie wymagań ochrony przeciwpożarowej

 • wymagania formalne - dokumentacja projektowa,
 • rozpoczęcie budowy, remontu, przebudowy itp.,
 • przekazywanie obiektów do użytku.

3. Techniczna ochrona przeciwpożarowa

 • klasyfikacja pożarowa obiektów budowlanych,
 • zasady lokalizacji,
 • wymagania dla konstrukcji budynków,
 • podział na strefy pożarowe,
 • warunki ewakuacji,
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych,
 • urządzenia przeciwpożarowe,
 • wyposażenie w gaśnice,
 • przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne,
 • drogi pożarowe.

4. Bezpieczna eksploatacja budynków i obiektów budowlanych

 • wymagana dokumentacja eksploatacyjna,
 • okresowe czynności kontrolne,
 • zasady wprowadzania zmian w konstrukcji, sposobie użytkowania, zagospodarowania itd.

5. Sposób wykonywania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez Państwową Straż Pożarną

 • odbiory obiektów,
 • kontrole okresowe,
 • czynności po pożarach.

 

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska