• WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE A PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO I ODBIÓR OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – ZMIANY, KOMENTARZE, OMÓWIENIA
 

lkkj 

Szkolenie z listy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
nr 4540

khjh

 
 logoMTBiGM

Szkolenie skierowane jest do:

  • a/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  (projektanta, kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru, rzeczoznawca budowlany),
  • b/ służb prowadzących kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych,
  • c/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
  • d/ nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
  • e/ właścicieli lub zarządców  nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków,
  • f/ przedsiębiorców budowlanych i  developerów budujących na sprzedaż domy i mieszkania 

Celem szkolenia jest:

Usystematyzowanie wiedzy oraz kompleksowe zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami legislacyjnymi wynikającymi z dostosowywania przepisów dotyczących Warunków Technicznych Budynków i ich usytuowania do norm europejskich.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – znaczenie przepisów techniczno–budowlanych wydawanych do ustawy prawo budowlane i historia ich formułowania.

2. Krótka historia ostatnich zmian nowelizacyjnych rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 roku.

3. Zakres obowiązywania rozporządzenia i możliwości dokonywania odstępstw od jego wymagań.

4. Podstawowe określenia rozporządzenia jako uzupełnienie katalogu definicji ustawy Prawo budowlane i konsekwencje braku ich dokładnego sprecyzowania.

5. Aktualne zasady lokalizowania budynków na działkach budowlanych – wymogi odległościowe, oświetlenie naturalne i nasłonecznienie

6. Elementy zagospodarowania działek budowlanych

7. Minimalne warunki wyposażenia instalacyjnego budynków

8. Wymogi dla wejść, klatek schodowych i pochylni budynków i garaży

9. Wymogi dla pomieszczeń mieszkalnych, pomocniczych, higieniczno –sanitarnych, technicznych i gospodarczych

10. Warunki techniczne dla wolnostojących i wbudowanych garaży

11. Podstawowe instalacje wewnętrzne budynków – przegląd ogólny obowiązujących wymogów

12. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji – problem stosowania Polskich Norm w zakresie projektowania konstrukcji

13. Bezpieczeństwo użytkowania

14. Wymogi w zakresie higieny, zdrowia, ochrony środowiska jako dopełnienie warunków podstawowych z ustawy Prawo budowlane

15. Racjonalizacja zużycia energii, nowe zasady po wprowadzenie przepisów dotyczącej certyfikacji energetycznej budynków

16. Dyskusja i podsumowanie

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: brak terminu

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska