• KIEROWNIK BUDOWY W PROCESIE BUDOWLANYM W ŚWIETLE PRAWA BUDOWLANEGO I PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH
 

PROGRAM SZKOLENIA:

1.  Uregulowania prawne procesu budowlanego 

1.1  Prawo budowlane po nowelizacji 11 lipca 2003 r. oraz po zmianach od 2006 do 2010 r.

1.2  Przepisy techniczno-budowlane - wymagania podstawowe i warunki techniczne w budowaniu

1.3  Polskie Normy powoływane w przepisach prawnych

1.4  Wymagania podstawowe w realizacji budowy

 2. Obowiązki i uprawniania kierownika budowy

2.1  Kwalifikacje zawodowe kierownika budowy

2.2  Samodzielna funkcja techniczna kierownika budowy

2.3  Obowiązki (odpowiedzialność) i uprawnienia kierownika budowy

2.4  Uczestnictwa (dokumenty) w procesie budowlanym kierownika budowy

3. Uprawnienia budowlane w latach 1961 - 1974, 1975 - 1994 i po 1995 r. - wyjaśnienia zakresu uprawnień (wykładnia Izby Budownictwa) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych

4. Dokumentacja projektowa i budowy

4.1.  Projekt budowlany w świetle Prawa budowlanego

4.2.  Projekt wykonawczy w świetle Prawa zamówień publicznych 

4.3.  Opiniowanie i uzgadnianie projektu budowlanego

4.4.  Odstępstwa istotne od projektu budowlanego

4.5.  Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę,

4.6.  Projekt (plan) zagospodarowania terenu 

4.7.  Projekt organizacji robót budowlanych

4.8.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

4.9.  Plan robót remontowych

4.10.Dokumentowanie rozbiórki obiektów budowlanych w tym metodą wybuchową,

 5. Proces wykonania robót

5.1.  Proces budowlany - schemat z podziałem na etapy          

5.2. Rozpoczęcie budowy - przejęcie terenu budowy, zgłoszenie, prace przygotowawcze, tablica informacyjna i ogłoszenie dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

5.3.  Dziennik budowy - prowadzenie, wpisy, terminy

5.4   Realizacja robot budowlanych - odstępstwa istotne, protokoły odbiorów częściowe i końcowe, obmiary i rozliczenia

5.5   Zawiadomienie o zakończeniu budowy

5.6   Pozwolenie na użytkowanie obiektu

5.7.  Kontrole obowiązkowa budowy, opłaty i kary legalizacyjne 

6.  Zagadnienia  BHP w procesie budowlanym

6.1.  Przepisy prawne w zakresie BHP na budowie

6.2.  Obowiązki uczestników budowy w zakresie bhp

6.3.  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na placu budowy

6.4.  Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie bhp przez kierownika budowy

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska