• WYCENA KOSZTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH JAKO PODSTAWA DO ZAWARCIA UMÓW INWESTORA Z WYKONAWCĄ
 

Wstęp

W procesie inwestycyjnym podstawą do zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą robót, jest uzgodniona cena za wykonanie określonego zakresu robót. Inwestor jak i wykonawca przystępując do oszacowania przyszłych kosztów wykonania robót budowlanych, który to szacunek stanowi bazę wyjściową do negocjacji ceny umownej, powinni mieć pełną jasność i jednoznaczność w określeniu przyszłego zadania, praktycznie we wszystkich szczegółach. Dlatego też jednym z podstawowych celów, stawianym przed specyfikacjami technicznymi, jest wyeliminowanie do minimum, możliwości powstawania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy stronami w zakresie interpretowania, relacji pomiędzy zakresem rzeczowym i innymi wymogami stawianymi przez zamawiającego a wynikającą z nich, ustaloną ceną umowną.

Szkolenie skierowane jest do:

Osób zajmujących się przygotowaniem inwestycji budowlanych, w tym również inwestycji finansowanych z funduszy unijnych, kosztorysantów, a także do inspektorów i specjalistów ds. zamówień publicznych.

Celem szkolenia jest:

 • Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy związanej z tematyką kosztorysowania,
 • Zapoznanie się z przepisami regulującymi ten obszar,
 • Zapoznanie się z rodzajami kosztorysów i celów w jakich mogą być sporządzane na różnych etapach
 • Poznanie procedur i metod poprawnego sporządzania przedmiarów robót i kosztorysów budowlanych
 • Poznanie zasad i metod kalkulacji robót oraz kalkulacji cen

Program szkolenia

1. Podstawowe akty prawne regulujące problematykę wyceny kosztów robót budowlano-montażowych i opracowań projektowych

2. Zasady opisu przedmiotu zamówienia stanowiące podstawę do wyceny kosztów

3. Zakres i forma dokumentacji projektowej

4. Dane wyjściowe do kosztorysowania

5. Ogólne podstawy ustalenia wartości zamówienia

6. Przedmiar robót sposób i forma przygotowania

7. Nakłady rzeczowe, stawki i ceny

8. Wycena robot - metody i narzędzia

9. Znaczenie pojęć:

 • a. Wartość,
 • b. Koszt,
 • c. Cena
10. Kosztorysy:
 • a. inwestorskie,
 • b. ofertowe,
 • c. częściowe,
 • d. powykonawcze,
 • e. zamienne

cel i podstawy ich opracowania

11. Metody i podstawy obliczenia planowanych kosztów prac projektowych

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA - brak terminu

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska