• PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH ZGODNIE ZE SPEC USTAWĄ DROGOWĄ ORAZ PRZEPISAMI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
 

Szkolenie skierowane jest:

 • a/ zarządców dróg
 • b/ inwestorów realizujących inwestycje drogowe, nadzoru inwestorskiego, służb inwestorskich,
 • c/ uczestników procesu budowlanego - architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru,
 • d/ przedsiębiorstw budowlanych realizujących inwestycje drogowe w generalnym wykonawstwie
 • e/ pracowników organów administracji publicznej wydających decyzje na mocy tzw. Specustawy drogowej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i uregulowań prawnych związanych z zasadami prowadzenia inwestycji drogowych w świetle przepisów:

 • USTAWY z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • USTAWY z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
oraz wybrane zagadnienia z:
 • USTAWY z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Program szkolenia

1. Specustawy związane z ustawą o ZRID.

2. Drogi publiczne. Omówienie regulacji prawnych w świetle ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. Drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne.

3. Klasy dróg w świetle Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych.

 • Organy właściwe do wydania pozwolenia na budowę.
 • Podmioty uprawnione do wystąpienia w wnioskiem o ZRID.
 • Realizacja inwestycji na obszarze dwóch lub więcej województw.
 • Opinie do wniosku o realizację inwestycji drogowej.
 • Wniosek o pozwolenie na budowę inwestycji drogowej. Dokumentacja.
 • Zasady wszczynania postępowań o wydanie decyzji ZRID.
 • Odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.
 • Decyzje wymagane przepisami odrębnymi. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodno-prawne. Obszar Natura 2000.
 • Stanowisko GDOŚ Z 23.08.2011 w sprawie braku potrzeby zmiany decyzji środowiskowej w przypadku podziału działek.
 • Opinie wymagane przepisami szczególnymi.
 • Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji.
 • Uprawnienia organizacji ekologicznych. Udział organizacji ekologicznej w postępowaniu o wydanie decyzji ZRID.
 • Zasady stosowania innych ustaw w sprawie wydania decyzji ZRID.
 • Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji ZRID.
 • Zasady wydawania decyzji o ZRID.
 • Regulacje przyśpieszające wydanie decyzji o ZRID.
5. Decyzja ZRID. Elementy konstytutywne.
 • Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności.
 • Organy odwoławcze od decyzji ZRID. Procedura odwoławcza, terminy ustawowe. Kary.
 • Postępowanie przed sądem administracyjnym.

6. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego a specustawa drogowa.

7. Pozwolenia i zgłoszenie na wykonanie robót budowlanych na drogach publicznych.

8. Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania.

9. Wygaszanie praw ustanowionych na nieruchomościach.

 • Termin wydania nieruchomości.
 • Zajmowanie terenów.
 • Wycinka lasów i drzew.
10. Budowa inwestycji w oparciu o decyzję ZRID.
 • Nieistotne i istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego.
 • Wprowadzanie odstąpień od pozwolenia na budowę.
 • Uczestnicy procesu inwestycyjnego. Obowiązki.
 • Samowola budowlana. Tryby legalizacji. Wysokości opłat i kar.
 • Peryferyjne urządzenia drogowe a specustawa drogowa.
11. Pozwolenie na użytkowanie dróg.
 • Wniosek i dokumenty.
 • Obowiązkowa kontrola. Zakres kontroli.
 • Nielegalne użytkowanie obiektu drogowego- kary.
 • Przepisy przejściowe i końcowe.

12. Specustwa drogowa – wątpliwości pojawiające się w orzecznictwie sądowym -  pytania i odpowiedzi.

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY  TERMIN TEGO SZKOLENIA: brak terminu

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska