• OPIS PRZEDMIOTU REALIZACJI ZADANIA BUDOWLANEGO
 

W procesie budowlanym niebagatelną rolę odgrywają sposób, zakres i forma przygotowania dokumentacji procesu budowlanego, określającej jednoznacznie zakres, kształt i wymogi jakości wykonania robót.

Można podzielić ją na dokumentację:

  • przygotowawczą, dotyczącą spraw prawnych, formalnych i merytorycznych, związanych z jednoznacznym określeniem przyszłego zadania,
  • powykonawczą powstającą w trakcie realizacji zadania a niezbędnej dla spełnienia wymogów prawnych warunkujących przekazanie zadania do użytkowania

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest omówienie najważniejszych zagadnień oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej przy opracowywaniu dokumentacji procesu budowlanego oraz wskazanie praktycznych rozwiązań i praktyk.

  

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

  • a/ Wszystkich uczestników zajmujących się realizacją procesu budowlanego zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora
  • b/ osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru, projektant)
  • c/ pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej (starostw, urzędów miast i gmin)
  • d/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Program funkcjonalno-użytkowy:

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

3. Dokumentacja projektowa;

4. Specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robot;

5. Kosztorysy inwestorskie;

6. Kosztorysy ofertowe;

7. Kosztorysy zamienne I dodatkowe;

8. Kosztorysy powykonawcze;

9. Umowy o roboty budowlane, kierowanie robotami I nadzory;

   
Zgłoś zainteresowanie szkoleniem
Drukuj szczegóły szkolenia
   
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska