Warunki uczestnictwa

pdf_1Wersja pdf

Organizatorem szkoleń i seminariów (zwanych dalej SZKOLENIEM) jest Ośrodek Szkoleń Budownictwa "IPW PROJEX" Beata Koperska z siedzibą w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 50/6, 40-025 Katowice, NIP: 954-154-21-48, Regon: 241691693, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Katowice pod nr 91089, zwana dalej ORGANIZATOREM.

ZGŁASZAJĄCY = PŁATNIK SZKOLENIA: - Osoba prawna lub fizyczna, który zgłasza uczestników na szkolenie i zobowiązuje się wobec ORGANIZATORA do pokrycia kosztów ich szkolenia.

OSOBA ZGŁASZAJĄCA: Przedstawiciel ZGŁASZAJĄCEGO umocowany do zawarcia umowy w imieniu ZGŁASZAJĄCEGO.

UCZESTNIK: Osoba zgłoszona przez ZGŁASZAJĄCEGO/OSOBĘ ZGŁASZAJĄCĄ na szkolenie.

KARTA ZGŁOSZENIA: Formularz będący jednocześnie umową pomiędzy ZGŁASZAJACYM a ORGANIZATOREM, który Organizator przygotowuje indywidualnie dla każdego Szkolenia i który stanowi jego integralną część. Formularz znajduje się na stronie internetowej Organizatora w formie on-line lub do wydruku. Organizator może go przesłać również drogą elektroniczną na podany przez Zgłaszającego adres e-mail.

ZGŁOSZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie przez Uczestnika faksem, e-mailem, on-line poprzez formularz na stronie http://www.szkolenia.projex.com.pl/ lub pocztą wypełnionej "Karty zgłoszenia".

2. Przesłanie "Karty zgłoszenia" jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Po otrzymaniu "Karty zgłoszenia" Organizator przesyła Zgłaszającemu potwierdzenie jej otrzymania na adres mailowy podany w formularzu.

4. Na podstawie "Karty zgłoszenia" Organizator dokonuje wpisu zgłoszonej osoby bądź osób na listę uczestników.

5.Przesłana "Karta Zgłoszenia" jest pełnoprawną umową wiążącą obie strony.

6. Przesłanie "Karty zgłoszenia" Organizator traktuje jako zobowiązanie do zapłaty ze strony Uczestnika.

7. Płatność za Szkolenie odbywa się przed Szkoleniem na podstawie "Karty Zgłoszenia". Na prośbę Zgłaszającego Organizator może wyrazić zgodę na uregulowanie płatności po Szkoleniu i ustalić termin zapłaty.

8. Opłatę za Szkolenie należy przesłać na nr konta Organizatora: BRE BANK S.A. - WBE/Łódź   85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

9. Na 5 dni przed Szkoleniem Organizator przesyła Uczestnikowi faksem lub e-mailem potwierdzenie imienne udziału w szkoleniu (zgodnie z danymi podanymi na "Karcie Zgłoszenia") zawierające również szczegóły organizacyjne związane ze Szkoleniem.

10. Organizator wystawia fakturę VAT w dniu Szkolenia i wysyła ją drogą elektroniczną. Na prośbę Zgłaszającego faktura jest przekazywana w formie drukowanej Uczestnikom podczas Szkolenia lub przysłana pod wskazany adres drogą pocztową w ciągu 7 dni od daty szkolenia.

11. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w Szkoleniu będzie decydować kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty.

12. Po zakończeniu zajęć Organizator wręcza Uczestnikom imienne zaświadczenia potwierdzające udział w Szkoleniu.

KOSZT

Cena Szkolenia obejmuje:

  • uczestnictwo w Szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch, (opcjonalnie)
  • imienne zaświadczenia

Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania Szkolenia.

 REZYGNACJA

1. Odwołanie zgłoszenia bez żadnych konsekwencji finansowych wymaga od Zgłaszającego FORMY PISEMNEJ - należy je przesłać do Organizatora drogą elektroniczną (e-mail) lub faksem nie później niż 3 dni robocze przed Szkoleniem (liczy się data wpłynięcia odwołania do Organizatora) na adres e-mail: szkolenia@projex.com.pl lub faks: +48 32 253 97 93. Po spełnieniu tego warunku Zgłaszającemu przysługuje zwrot uiszczonej płatności w całości.

2. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed dniem Szkolenia Zgłaszający ponosi 50% ceny brutto wykazanej na „Karcie Zgłoszenia" Szkolenia.

3. W przypadku rezygnacji w dniu rozpoczęcia szkolenia Zgłaszający ponosi 100% kosztów uczestnictwa w Szkoleniu wykazanych na „Karcie Zgłoszenia".

4. Niedowołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa w Szkoleniu.

5. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w Szkoleniu.


ODWOŁANIE LUB WYCZERPANIE MIEJSC SZKOLENIA

1. W przypadku niewystarczającej ilości uczestników lub wyczerpania ilości miejsc Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia.

2. Informacja o odwołaniu szkolenia zostanie przesłana do Zgłaszającego zgodnie z danymi podanymi na "Karcie Zgłoszenia" drogą elektroniczną (e-mail) lub faksem na 3 dni robocze przed Szkoleniem.

3. W powyższym przypadku Organizator zwraca Zgłaszającemu w całości wpłaconą kwotę opłaty za Szkolenie. Zwrot nastąpi do 14 dni od zaplanowanej daty Szkolenia na numer konta, z którego została przesłana opłata za Szkolenie.