Oferta szkoleń

Wszystkie szkolenia organizowane przez nas jako otwarte mogą być zrealizowane dla Państwa również jako szkolenia w formie zamkniętej. Szkolenie zamknięte może być przeprowadzone w Państwa siedzibie lub w innym dowolnie wybranym miejscu, w dogodnym dla Państwa terminie. Szkolenia możemy przygotować pod kątem potrzeb Państwa firmy, z uwzględnieniem jej specyfiki działalności. Wspólnie z Państwem określimy zakres programowy szkolenia, poziom zaawansowania uczestników, cel zajęć i efekt, jaki powinien zostać uzyskany.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH

(AKTUALNY HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH ZNAJDUJE SIĘ W MENU "KALENDARZ SZKOLEŃ")

 
 
Tematyka szkoleń
• PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH ZGODNIE ZE SPEC USTAWĄ DROGOWĄ ORAZ PRZEPISAMI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
• ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W REALIZACJI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
• PROCEDURY FORMALNE WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ - KPA W PRAKTYCE
• BEZPIECZNA NIERUCHOMOŚĆ – WYMAGANIA I ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
• ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONANIA SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO NA TERENACH GÓRNICZYCH
• ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE W BUDOWNICTWIE - PROBLEMATYKA ZWIĄZANA Z LOKALIZACJĄ INWESTYCJI I JEJ PROJEKTOWANIEM POD KĄTEM PROCEDUR ORAZ AKTYWNEGO UCZESTNICTWA INWESTORA W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH.
• ZASADY ROZLICZANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W PROJEKTACH REALIZOWANYCH WG. PROCEDUR FIDIC
• GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE W REALIZACJI KONTRAKTÓW BUDOWLANYCH DLA WYKONAWCÓW.
• DOKUMENTACJA BUDOWLANA W PROCESIE INWESTYCYJNYM OD A-Z
• PROCEDURY FORMALNO-PRAWNE TOWARZYSZĄCE POWSTAWANIU DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH.
• PROWADZENIE, NADZÓR, ROZLICZANIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE
• STANDARDY UBEZPIECZENIA FIDIC W KONTRAKTACH BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
• ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONANIA SIECI I OBIEKTÓW KUBATUROWYCH W SYSTEMACH ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH
• ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI
• ROLA INŻYNIERA KONTRAKTU W ZARZĄDZANIU BUDOWĄ WEDŁUG WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC
• ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM
• POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE W PRZEDMIOCIE ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO ORAZ LOKALIZACJI W JEGO OBSZARZE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I URZĄDZEŃ
• BUDŻETOWANIE INWESTYCJI BUDOWLANEJ
• ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘWZIĘCIACH BUDOWLANYCH
• WARSZTATY Z ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE BUDOWLANYM
• PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI BUDOWLANEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZKÓW DOTYCZĄCYCH ZASTĘPSTWA INWESTYCYJNEGO: INWESTYCJI NOWEJ I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI
• WYMÓG PRAWNY OPRACOWANIA STWIORB I ZASADY OPRACOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ PRZEDMIARU ROBÓT
• UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE, PROJEKTOWANIE ORAZ NADZÓR W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD I PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO
• KURS KOSZTORYSOWANIA Z NAUKĄ OBSŁUGI PROGRAMU DO KOSZTORYSOWANIA NORMA PRO LUB ZUZIA 11
• JAK POPRAWNIE ZAPROJEKTOWAĆ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE BUDYNKÓW? (NA PRZYKŁADACH). PROJEKTOWANIE BIERNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKÓW WEDŁUG NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW.
• JAK ADMINISTROWAĆ BUDYNKAMI ZGODNIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI I PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
• TWORZENIE HARMONOGRAMÓW DLA ROBÓT BUDOWLANYCH Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI MS PROJECT
• ADMINISTROWANIE PASEM DROGOWYM PRZY REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH – PRAKTYCZNE ASPEKTY PRAWNE
• WERYFIKACJA PRZEDMIARÓW ROBÓT (PR) I KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH (KI) W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
• PRZEGLĄDY I KONTROLE KOMINIARSKIE - PROCEDURY, PRZEBIEG, NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY
• PROCEDURY PROWADZENIA I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-REMONTOWYCH DLA ZARZĄDCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
• INWESTYCJE LINIOWE. PROGRAMOWANIE I PLANOWANIE INWESTYCJI. PROJEKTOWANIE, REALIZACJA I UTRZYMANIE OBIEKTÓW
• ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI - PROJEKTOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU W PRZEDSIĘBIORSTWIE
• PODSTAWY PRAWNE USTALANIA LOKALIZACJI INWESTYCJI. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, WARUNKI ZABUDOWY, PROCEDURY ADMINISTRACYJNE, SPEC-USTAWY
• KONTROLE I ODBIORY ROBÓT W PROCESIE BUDOWLANYM
• PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE I MOŻLIWOŚCI ZMIAN W JEJ ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU
• OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W PROCESIE INWESTYCYJNYM
• BEZPIECZEŃSTWO BUDYNKÓW I BUDOWLI - PRZEGLĄDY I KONTROLE STANU TECHNICZNEGO. AKTUALNE PRZEPISY PRAWA W ZAKRESIE UTRZYMANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
• PRAKTYCZNE WARSZTATY SPORZĄDZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ORAZ ŚWIADECTW (CERTYFIKATÓW) ENERGETYCZNYCH PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU ARCADIA-TERMO
• PRZYGOTOWANIE I PRZEKAZANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH DO UŻYTKOWANIA
• PRAKTYCZNE WARSZTATY SPORZĄDZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ORAZ ŚWIADECTW (CERTYFIKATÓW) ENERGETYCZNYCH PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU BUILDDESK ENERGY CERTIFICATE
• DOKUMENTACJA BUDOWY W ETAPIE REALIZACJA. ZAKRES, CEL I SPOSÓB PROWADZENIA
• OPIS PRZEDMIOTU REALIZACJI ZADANIA BUDOWLANEGO
• UTRZYMANIE I KONTROLA OKRESOWA OBIEKTÓW SYSTEMÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH (STACJE I LINIE ELEKTROENERGETYCZNE) W ŚWIETLE PRAWA BUDOWLANEGO I PRAWA ENERGETYCZNEGO ORAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH
• UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE W SYSTEMATYCE KODEKSU CYWILNEGO (PROBLEMATYKA ODPOWIEDZIALNOŚCI SOLIDARNEJ INWESTORA I GENERALNEGO WYKONAWCY W STOSUNKU DO PODWYKONAWCY. SYSTEMY ORGANIZACJI WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO W ŚWIETLE PRZEPISÓW UMOWY O ROBOTY BUDOW
• KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
• KIEROWNIK BUDOWY W PROCESIE BUDOWLANYM W ŚWIETLE PRAWA BUDOWLANEGO I PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH
• TERMOMODERNIZACJA I REMONTY BUDYNKÓW W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW ORAZ PRZEPISÓW O AUDYTACH ENERGETYCZNYCH
• IZOLACJE TERMICZNE BUDYNKÓW
• MEGAUSTAWA - ZASADY PLANOWANIA I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 7 MAJA 2010 R. O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH
• WYBRANE PROBLEMY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH
• ZARZĄDZANIE PROJEKTEM BUDOWLANYM
• ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGI PUBLICZNE. PROCEDURY FORMALNE WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ USTALAJĄCEJ ODSZKODOWANIE. KORELACJA SPECUSTAWY DROGOWEJ ORAZ USTAWY KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
• ZAGROŻENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH SPOWODOWANE DEFORMACJAMI POWIERZCHNI
• ZASADY PROJEKTOWANIA I REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH
• WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE A PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO I ODBIÓR OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – ZMIANY, KOMENTARZE, OMÓWIENIA
• PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY OD WARUNKÓW ZABUDOWY DO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE (ZGODNIE Z USTAWĄ O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM I PRAWEM BUDOWLANYM)
• NOWE PRZEPISY W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKÓW ORAZ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
• ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI - TWORZENIE KONCEPCJI ORAZ PLANOWANIE PROCESU WDRAŻANIA W TWOJEJ FIRMIE
• PROCES INWESTYCYJNY I EKSPLOATACJA BUDYNKÓW W ŚWIETLE WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
• AUDYTOR ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
• SAMOWOLA BUDOWLANA. PODSTAWOWE POJĘCIA, PRZEPISY ORAZ SPOSOBY DOPROWADZENIA DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI
• PEŁNOMOCNIK ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
• PLANOWANIE, PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI ORAZ REMONTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
• ZAKRES I FORMA OPISU ZADANIA BUDOWLANEGO - JAKO DOKUMENTY PODSTAWOWE DO SPORZĄDZANIA KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH I OFERTOWYCH ORAZ REALIZACJI ZADANIA W ŚWIETLE AKTUALNYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH
• WYCENA KOSZTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH JAKO PODSTAWA DO ZAWARCIA UMÓW INWESTORA Z WYKONAWCĄ
• ZAKOŃCZENIE BUDOWY. PRZYGOTOWANIE I PRZEKAZANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH DO UŻYTKOWANIA
• KURS SZKOLENIOWY DLA PROJEKTANTÓW - SPORZĄDZANIE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W PROJEKCIE BUDOWLANYM
• OCHRONA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI W BUDYNKU
• UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA, ZARZĄDCY I UŻYTKOWNIKA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
• PRAWO BUDOWLANE W PROCESIE INWESTYCYJNYM - STAN OBECNY I KIERUNKI ZMIAN
• MIĘDZYNARODOWE PROCEDURY REALIZACJI INWESTYCJI WG FIDIC I BANKU ŚWIATOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
• JAK POPRAWNIE PROWADZIĆ I WYPEŁNIAĆ KSIĄŻKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO (KOB) – WARSZTATY SZKOLENIOWE.
• PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
• PROCEDURY POZWOLENIA NA BUDOWĘ - KORELACJA PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (KPA)
• ZASADY I ZAKRES PRZEPROWADZANIA KONTROLI U SPRZEDAWCÓW I PRODUCENTÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH
• WYROBY BUDOWLANE – RYGORY PRAWNE WPROWADZENIA DO OBROTU I DOPUSZCZENIA DO ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE BUDOWLANYM (Z UWZGLĘDNIENIEM REGULACJI USTAW: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I KODEKS CYWILNY)
• ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE
• WARSZTATY - CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 2014. NOWE ZASADY OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH ZGODNIE Z METODOLOGIĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD 03.10.2014
• ZABEZPIECZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH UŻYTKOWNIKÓW PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI
• PROCEDURY FIDIC PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
 
projekt i wykonanie: Uninet Polska